Nr 2 (192) /2017
Liczba stron: 200

Archiwum prywatne

Julia Fiedorczuk
Tadeusz Sławek
Wyczyść
Pobierz

Archiwum prywatne

Lucyna Marzec

Archiwum prywatne nie jest metaforą pamięci czy fikcjogenną szkatułą dla poszukiwaczy afektów i efektów artystycznych – ale konkretnym miejscem, naznaczonym sygnaturą autorską, z konkretną materialną zawartością. W tej „świątyni rodzinnych pamiątek” bądź wśród przypadkowo zebranych/znalezionych materiałów wytwarzają się wiedza historyczna i dyskurs naukowy, wrażliwość i świadomość umiejscowienia historycznego i geopolitycznego. Znaleziska na strychu generują narracje i metaopowieści, ale przede wszystkim są doświadczeniem (także sensualnym).

Spis treści / artykuły do kupienia lub pobrania:

Dział: Archiwum prywatne

Abstract: Artykuł w autobiograficznym trybie pisania z wnętrza archiwum przedstawia najważniejsze konteksty, terminy, hasła wywoławcze i konsekwencje tak zwanego zwrotu archiwalnego dla refleksji nad archiwum prywatnym. Autorka nakreśla przy tym archeologię własnej pracy archiwistycznej i kluczowych dla produkcji konkretnego tekstu naukowego i zeszytu „Czasu Kultury” momentów refleksji nad badanym zagadnieniem.

Dział: Archiwum prywatne

Dział: Archiwum prywatne

Abstract: Archiwa aspirujące do pomieszczenia całości doświadczenia stałyby się archiwami immersyjnymi, w których podmiot – dokumentalista, badacz bądź zwiedzający – mógłby się „zanurzyć”. Archiwum immersyjne oferowałoby nie domysł, ślad czy obraz przeszłości, lecz jej symulację. Implementacja nowych technologii pamięci na polu archiwistyki, takich jak cyfryzacja woni i smaku, umożliwi przeformułowanie pojęcia archiwum oraz zniesienie zarówno sensorycznego, jak i afektywnego dystansu wpisanego w materialność pamiątki audiowizualnej. Nowe archiwum komunikować będzie – nawiązując do cywilizacyjnych prognoz A.D. Cheoka – nie tyle informacje, ile doświadczenia, stając się ostatecznie symulacją obecności. Słowa kluczowe: archiwum, archiwum immersyjne, archiwum afektywne, sztuczne sensorium, zmysły, pamięć, cyfrowy zapach, cyfrowy smak, Julian Przyboś, muzeum sensoryczne

Dział: Archiwum prywatne

Abstract: Artykuł poświęcony jest archiwum prywatnemu (jako spuściźnie materialnej oraz praktyce dziejopisarskiej) Jana Wantuły z Ustronia – chłopa-bibliofila i historyka samouka, badacza przeszłości Śląska Cieszyńskiego i luteranizmu. Autorka rozwija trzy wątki odpowiadające różnym rozumieniom „poszerzania archiwum”: po pierwsze, omawia sposób, w jaki upomina się on o miejsce dla ewangelików w polskim dyskursie historycznym; po drugie, analizuje przejawy i aporie jego „szaleństwa katalogowania”; po trzecie, rozważa sens „powiększania” archiwum Wantuły przez podjęcie krytycznego namysłu nad jego pisarstwem i przyświecającymi mu założeniami. Słowa kluczowe: Jan Wantuła, archiwum, Śląsk Cieszyński, dziejopisarstwo, ewangelicyzm

Dział: Archiwum prywatne

Abstract: Tekst omawia wybrane zagadnienia związane z prywatnym archiwum naukowym na przykładzie konkretnego zbioru profesor Bronisławy Kopczyńskiej-Jaworskiej. Autorka kreśli ogólną charakterystykę tego archiwum i skupia się na wybranej kolekcji – na listach wymienianych przez Kopczyńską-Jaworską z Kazimierą Zawistowicz-Adamską (jej przełożoną i mentorką) na przestrzeni czterdziestu lat (od 1946 do 1982 roku). Słowa kluczowe: archiwum prywatne naukowe, epistolografia naukowa, dziedzictwo naukowe, badaczki polskie, Bronisława Kopczyńska-Jaworska, Kazimiera Zawistowicz-Adamska

Dział: Archiwum prywatne

Abstract: Autorka przygląda się fiszkom stanowiącym część spuścizny po profesorze Stanisławie Pietraszce, założycielu wrocławskich studiów kulturoznawczych. Do opisu tego dotąd nieopracowanego materiału wykorzystuje zaczerpniętą z archeologii mediów kategorię apparatusu. Pozwala ona na dostrzeżenie w fiszkach charakterystycznego dla humanistyki analogowej medium, będącego także (choć nie tylko) „technologią archiwalną”, oraz na prezentację sposobu, w jaki urządzenie to działa, balansując między żywiołem twórczym, idiosynkratycznym oraz dość ścisłymi regułami formalizacji i organizacji. Słowa kluczowe: fiszki, profesor Stanisław Pietraszko, technologia archiwalna, archeologia mediów

Dział: Archiwum prywatne

Dział: Archiwum prywatne

Dział: Archiwum prywatne

Dział: Archiwum prywatne

Dział: Archiwum prywatne

Dział: Fiedorczuk

Dział: Fiedorczuk

Dział: Fiedorczuk

Dział: Fiedorczuk

Dział: Poznańska Nagroda Lilteracka

Dział: Poezja

Dział: Aktor/ka do grania

Dział: Aktor/ka do grania

Dział: Proza

Dział: Esej

Dział: Na warsztacie

Dział: Na warsztacie

Dział: Felieton

Dział: Felieton

Dział: Felieton