DOI: http://doi.org/10.61269/KNOY7848
vol. XXXIX, no. 1, 2023

Ruch, dźwięk, motion capture: projekt „Musica Posthumana" w kontekście realizmu sprawczego Karen Barad

Przemysław Degórski
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
ORCID: 0009-0001-7451-0973
Anna Kamińska
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
ORCID: 0000-0001-8916-8931
Zakres stron: 109–122
Abstrakt:
Ruch, dźwięk, motion capture: projekt „Musica Posthumana" w kontekście realizmu sprawczego Karen Barad
Artykuł problematyzuje interdyscyplinarny projekt Musica Posthumana w kontekście filozofii realizmu sprawczego Karen Barad. Posługując się wybraną terminologią zaproponowaną przez filozofkę, twórcy projektu opisują proces przenikania sprawczości zjawisk składających się na niego i włączają refleksję nad sprawczością nie-ludzkich elementów w procesie twórczym. Wykorzystana w projekcie technologia motion capture zostanie przeanalizowana przez pryzmat narzędzia badawczego w rozumieniu Karen Barad. Rozszerzony zostanie jej status z tworzącej reprezentacje na aktywnie nadającą sens i uczestniczącą w procesie materializowania relacji i znaczeń. Przeplatanie sprawczości różnorodnych zjawisk dźwiękowych ruchowych i technologicznych projektu zostanie przedstawione i opisane za pośrednictwem intraakcji. Omówiony zostanie również onto-epistemologiczny status ciała w środowisku technologicznym.
Słowa kluczowe: realizm sprawczy, motion capture, Musica Posthumana, intraakcje, dźwięk, taniec, technologia
Abstract:
Movement, Sound, Motion Capture: the Musica Posthumana Project in the Context of Karen Barad’s Agential Realism
This article problematizes the interdisciplinary project Musica Posthumana in the context of Ka-ren Barad’s philosophy of agential realism. Using selected terminology proposed by the philoso-pher, the creators of the project describe the process of permeating the agency of the phenomena that comprise it and include reflection on the agency of non-human elements in the creative pro-cess. The motion capture technology used in the project will be analyzed through the prism of a research tool as understood by Karen Barad. Its status will be expanded from creating representa-tions to actively making sense and participating in the process of materializing relationships and meanings. The interlacing agency of the project’s sound, motion, and technological phenomena will be presented and described through intra-actions. The onto-epistemological status of the body in the technological environment will also be discussed.
Keywords: agential realism, motion capture, Musica Posthumana, intra-actions, sound, dance, technology
0,00