DOI: http://doi.org/10.61269/XEHD9661
vol. XXXIX, no. 4, 2023

Queerowy life writing a dyspozycje krytyczne

Antonina Tosiek
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ORCID: 0000-0001-8690-2512
Zakres stron: 189–197
Abstrakt:
Queerowy life writing a dyspozycje krytyczne
Artykuł stanowi próbę analizy pamiętników konkursowych autorstwa osób LGBTQ+ opublikowanych w zbiorze Cała siła, jaką czerpię na życie (2022) w perspektywie strategii life-writingowych, wytwarzania podmiotowości auto/biograficznej oraz specyficznego usytuowania osób tworzących względem poetyki monografii konkursowej. Opublikowane świadectwa zostają wpisane w plan zarówno literackiej, jak i socjologicznej tradycji polskiego pisarstwa pamiętnikarskiego z lat 30. XX wieku. W tekście wykorzystany zostaje także projekt anxious reading („niespokojnej lektury”) autorstwa Astrid Rash, przy pomocy którego w procesie lektury krytycznej konieczne staje się uruchomienie indywidualnych obszarów „wybiórczej empatii” wobec zawartych w pamiętnikach opowieści o doświadczeniach przemocy i marginalizacji.
Słowa kluczowe: pamiętnikarstwo konkursowe; LGBTQ+; life writing; anxious reading
Abstract:
Queer Life Writing and Critical Dispositions
This article attempts to analyze the contest diaries written by LGBTQ+ individuals published in the collection Cała siła, jaką czerpię na życie [All the Strength I Muster to Live] (2022) from the perspective of life-writing strategies, the production of auto/biographical subjectivity, and the specific positioning of the authors in relation to the poetics of the contest monograph. The published testimonies are set in the scheme of both literary and sociological traditions of Polish diary writing from the 1930s. The text also draws on the project of anxious reading by Astrid Rash, through which, in the process of critical reading, it becomes necessary to activate individual areas of “selective empathy” towards the stories about experiences of violence and marginalization contained in the diaries.
Keywords: competitive diary writing, LGBTQ+, life writing, anxious reading
4,00