DOI: http://doi.org/10.61269/XUNK4153
vol. XXXIX, no. 1, 2023

Przytulmy to, co ciemne

Magdalena Krzosek-Hołody
Uniwersytet Warszawski
ORCID: 0000-0002-7223-3669
Patrycja Orzechowska
ORCID: 0000-0002-7828-2357
Zakres stron: 99–108
Abstrakt:
Przytulmy to, co ciemne
Artykuł stanowi rodzaj podróży w głąb Ziemi, w której towarzyszą nam metale ziem rzadkich i geologiczna fikcja Nory K. Jemisin. Przeplatają się w niej opowieści o globalnym kapitalizmie, podziemnych bóstwach i cyfrowych wykopaliskach. To, co mityczne, łączy się z tym, co technologiczne, a równoległa narracja słowna i wizualna oscyluje między raportem ze stanu litosfery, a diagnozą kondycji geologicznej wyobraźni.
Słowa kluczowe: metale ziem rzadkich, czas głęboki, geologiczna fikcja, terraformowanie, noosfera, cosmic storytelling, sedymentacja umysłu, archeologia przyszłości
Abstract:
Let Us Embrace What Is Dark
This article is a type of journey into the depths of the Earth, where we find rare-earth metals and geological fiction by Nora K. Jemisin. It interweaves stories of global capitalism, underground deities, and digital excavations. The mythical is combined with the technological, while the verbal and visual narrative oscillates between a report on the state of the lithosphere and a diagnosis of the condition of the geological imagination.
Keywords: rare-earth metals, deep time, geological fiction, terraforming, noosphere, cosmic sto-rytelling, sedimentation of the mind, archaeology of the future
0,00