DOI: http://doi.org/10.61269/ECDA7711
vol. XL, no. 2, 2024

Praca w Hucie Katowice. Próba antropologii na rzecz zmiany

Jessica Kufa
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ORCID: 0000-0003-1777-2915
Agnieszka Karpiel
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ORCID: 0000-0002-0858-0228
Zakres stron: 81–90
Abstrakt:
Praca w Hucie Katowice. Próba antropologii na rzecz zmiany
Celem artykułu jest odpowiedź na pytania związane z wartością pracy w społeczeństwie ponowoczesnym. Na pytania o to, czym jest dobra praca i jakie wartości są jej przypisywane, odpowiadamy na podstawie materiału wywołanego zebranego podczas antropologicznych badań terenowych i wywiadów z pracownikami Huty Katowice. Powyższe pytania stawiamy w kontekście rozpoznań dotyczących kryzysu pracy związanego z kompromitacją wskaźników wyznaczających rozwój, takich jak produktywność i PKB. Po zidentyfikowaniu wartości pracy przedstawiłyśmy w artykule kryzysy, przez które przechodzi, i możliwe kierunki jej transformacji.
Słowa kluczowe: praca, Huta Katowice, antropologia pracy, transformacja, klasa robotnicza
Abstract:
Working at the Katowice Steelworks. An Attempt at Anthropology for Change
The purpose of this article is to answer questions related to the value of work in post-modern society. We answer questions about what good work is and what values are attributed to it, based on material elicited during anthropological fieldwork and interviews with employees of the Katowice Steelworks. We pose the above questions in the context of the labor crisis associated with the compromising of indicators that determine development, such as productivity and GDP. Having identified the value of labor, we present in the article the crises it is experiencing and possible directions for its transformation.
Keywords: labor, Katowice Steelworks, anthropology of labor, transformation, working class