DOI: http://doi.org/10.61269/CEYO2563
vol. XXXIX, no. 4, 2023

Pisanie szeptem? O najnowszej polskiej poezji lesbijskiej

Sara Jaworska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ORCID: 0009-0007-6781-3697
Zakres stron: 147–156
Abstrakt:
Pisanie szeptem? O najnowszej polskiej poezji lesbijskiej
Tekst jest próbą rekonstrukcji historii polskiej poezji lesbijskiej od lat 90. XX wieku. Autorka analizuje twórczość poetek, które na przełomie tysiącleci wprowadziły wątki kobiecej nieheteronormatywności do polskiej poezji. Wiersze Ewy Sonnenberg, Ingi Iwasiów oraz Izabeli Filipiak (Morskiej), będąc przykładami różnych sposobów pisania o lesbijskim doświadczeniu, stały się przyczynkiem do refleksji nad queerową reprezentacją w kulturze i literaturze ostatnich lat. W kontekście interdyscyplinarności lesbijskiej poezji artykuł stara się nakreślić jej obecność w niezależnym życiu literackim, powołując się na przykłady filmów, zinów oraz twórczości slamerskiej. Wskazuje także na najnowsze książki poetyckie oraz twórczynie, które stały się reprezentantkami najnowszej polskiej poezji lesbijskiej.
Słowa kluczowe: poezja, polska poezja, polska poezja współczesna, poezja lesbijska, literatura queerowa, queer, nieheteronormatywność, feminizm, kobieca nieheteronormatywność
Abstract:
Writing in Whispers? On Recent Polish Lesbian Poetry
This article is an attempt to reconstruct the history of Polish lesbian poetry since the 1990s. The author analyzes the work of poets who introduced themes of female non-heteronormativity into Polish poetry at the turn of the millennium. The poems of Ewa Sonnenberg, Inga Iwasiów and Izabela Filipiak (Morska), being examples of different ways of writing about the lesbian experience, became a contribution to the reflection on queer representation in culture and literature in recent years. In the context of the interdisciplinarity of lesbian poetry, the article tries to outline its presence in independent literary life, citing examples of films, zines and slam poetry. It also points out recent books of poetry and female authors who have become representatives of recent Polish lesbian poetry.
Keywords: poetry, Polish poetry, contemporary Polish poetry, lesbian poetry, queer literature, queer, non-heteronormativity, feminism, female non-heteronormativity
4,00