DOI: http://doi.org/10.61269/REVV3566
vol. XL, no. 2, 2024

Lokalność a technika. Kiedy różnice mają znaczenie

Paolo Vignola
Universidad de las Artes (Guayaquil, Ecuador)
ORCID: 0000-0001-6707-8986
Tłumaczenie z języka angielskiego: Karolina Lebek
Zakres stron: 44–52
Abstrakt:
Lokalność a technika. Kiedy różnice mają znaczenie
Artykuł omawia pojęcie lokalności w pracach Bernarda Stieglera jako rdzenia trzeciego etapu jego myśli, w którym perspektywa farmakologiczna i organologiczna splata się z refleksją wokół entropii i antyentropii na płaszczyźnie fizyczno-biologicznej, informacyjnej i technospołecznej. W takim ujęciu lokalność można rozpatrywać jako negentropijne „naturokulturowe” otwarcie. W części pierwszej pokazano takie otwarcie jako wskaźnik procesów entropijnych w skali mikro, mezo i makro. Część druga zawiera syntezę „farmakologicznego ujęcia lokalności i kładzie szczególny nacisk na społeczno--polityczne przysposobienie technologii. Wreszcie w części trzeciej mowa o dialogu między Bernardem Stieglerem i Yukiem Huiem wokół nooróżnorodności i technoróżnorodności, dwóch nowych pojęć, które pozwalają dostrzec techno-logiczny wymiar lokalności i przedefiniować ją politycznie.
Słowa kluczowe: nooróżnorodność, technoróżnorodność, farmakologia, symptomatologia, naturokultura
Abstract:
Locality and Technology. When Differences Matter
This article discusses the concept of locality in Bernard Stiegler’s work as the core of the third stage of his thought, in which the pharmacological and organological perspective is intertwined with reflections around entropy and anti-entropy on the physical-biological, informational, and techno-social levels. From this perspective, locality can be considered as a negentropic “natural-cultural” opening. Part one shows such an opening as an indicator of entropic processes at the micro, meso, and macro scales. Part two synthesizes the “pharmacological take on locality and places special emphasis on the socio-political adoption of technology. Finally, part three talks about the dialogue between Bernard Stiegler and Yuk Hui around noodiversity and technodiversity, two new concepts that allow us to see the techno-logical dimension of locality and redefine it politically.
Keywords: noodiversity, technodiversity, pharmacology, symptomatology, nature-culture