DOI: http://doi.org/10.61269/QDTQ4126
vol. XL, no. 2, 2024

Już tu. Lokalność przed i ponad uprzestrzennieniem

Sara Baranzoni
Universidad de las Artes (Guayaquil, Ecuador)
ORCID: 0000-0002-9775-601X
Tłumaczenie z języka angielskiego: Karolina Lebek i Michał Krzykawski
Zakres stron: 53–62
Abstrakt:
Już tu. Lokalność przed i ponad uprzestrzennieniem
W artykule przedstawiono lokalność w świetle filozofii Bernarda Stieglera, kładąc szczególny nacisk na nieprzestrzenny (nieterytorialny) wymiar lokalności, a także na jej związek z czasowością, idiomatycznością, wytwarzaniem sensu i wiedzy. Taka lokalność jest zatem bardziej tym, co daje lub wytwarza miejsce, a nie tym, co je chroni. Przedstawiona w artykule koncepcja lokalności stanowi przeciwwagę dla dyskursów przedstawiających lokalność jako lekarstwo na globalizację i związane z nią zagrożenia, w których lokalność jawi się jako konstytutywne, zrównoważone, harmonijne i źródłowe miejsce, uprzednie wobec technologicznej eksploatacji przyrody.
Słowa kluczowe: différance, gram, gramatologia, Jacques Derrida, antycypacja, czasowość
Abstract:
Already There. Locality Before and Beyond Spatiality
The article presents locality in the light of Bernard Stiegler’s philosophy, placing particular emphasis on the non-spatial (non-territorial) dimension of locality, as well as on its relationship to temporality, idiomaticity, sense-making, and knowledge production. Such locality is thus more about what gives or produces place than what protects it. The concept of locality described in the article is a counterweight to discourses presenting locality as a cure for globalization and its dangers, in which locality appears as a constitutive, sustainable, harmonious, and originating place, prior to the technological exploitation of nature.
Keywords: différance, gram, grammatology, Jacques Derrida, anticipation, temporality