DOI: http://doi.org/10.61269/LKQE7092
vol. XXXIX, no. 4, 2023

Czy dekonstrukcja jest queer? Jacques Derrida jako powracający inny queer theory

Aleksander Kopka
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ORCID: 0000-0002-0672-9519
Zakres stron: 113–120
Abstrakt:
Czy dekonstrukcja jest queer? Jacques Derrida jako powracający inny queer theory
Niniejszy artykuł jest próbą przedstawienia dekonstrukcji i jej problematyki jako „z istoty” queerowej oraz pokazania, w jaki sposób dekonstrukcja warunkuje i inspiruje – zarówno historycznie, jak i teoretycznie – queer studies. Podkreślając zainteresowanie dekonstrukcji kwestionowaniem hierarchii opartych na binarnych opozycjach i afirmacją pojedynczości Innego, pokazuję, w jaki sposób te kluczowe aspekty myśli Jacques'a Derridy mogą przyczynić się do powstania queerowych teorii przyszłości, zwłaszcza w odniesieniu do problemu ponownego przemyślenia podmiotowości i wspólnotowości.
Słowa kluczowe: queer theory, dekonstrukcja, fallocentryzm, fallogocentryzm, podmiot, różnica płciowa, queerowa seksualność, wspólnota
Abstract:
This article is an attempt to present deconstruction and its problematics as “essentially” queer and to show how deconstruction conditions and inspires – both historically and theoretically – queer studies. By emphasizing deconstruction’s interest in challenging hierarchies based on binary oppositions and in affirmation of singularity of the other, I demonstrate how these crucial aspects of Jacques Derrida’s thought could contribute to queer theories of the future especially with regard to the problem of rethinking subjectivity and communality.
Keywords: queer theory, queer, deconstruction, fallocentrism, fallogocentrism, subject, sexual difference, queer sexuality, community
4,00