DOI: http://doi.org/10.61269/QKNZ1529
vol. XXXIX, no. 4, 2023

Misia Eumenida. „Donos” o feministyczno-queerowej przyjaźni Marii Janion i Mirona Białoszewskiego

Tomasz Kaliściak
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ORCID: 0000-0002-8727-2396
Zakres stron: 80–89
Abstrakt:
Misia Eumenida. „Donos” o feministyczno-queerowej przyjaźni Marii Janion i Mirona Białoszewskiego
Artykuł stanowi eseistyczny przyczynek do historii przyjaźni Mirona Białoszewskiego i Marii Janion, która nawiązała się w późnym okresie życia i trwała do jego śmierci. Esej oparty został z jednej strony o zapisy diarystyczne poety, fragmenty jego twórczości, z drugiej o wypowiedzi badaczki Instytutu Badań Literackich PAN i jej wybrane prace historycznoliterackie. Przyjaźń nieheteronormatywnych osób ukazana tutaj została jako forma intelektualnej wspólnoty, opartej na wzajemnym szacunku, zrozumieniu, solidarności, a także queerowej transgresji, z powodu której rodziła plotki. Plotka stała się tutaj zresztą kluczem do odczytania twórczości Białoszewskiego, wskazującym na feministyczny potencjał jego pisania, które autor zestawia z pojęciem écriture féminine.
Słowa kluczowe: Miron Białoszewski, Maria Janion, przyjaźń, queer, plotka
Abstract:
Misia the Eumenide. On the Feminist-Queer Friendship between Maria Janion and Miron Białoszewski
The article is an essayistic contribution to the history of the friendship between Miron Białoszewski and Maria Janion, which was established late in the former’s life and lasted until his death. The essay is based, on the one hand, on the diaristic entries of the poet, fragments of his work, and on the other hand, on the statements of the researcher of the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences and her selected historical-literary works. The friendship of non-heteronormative people is shown here as a form of intellectual community, based on mutual respect, understanding, solidarity, as well as queer transgression that triggered gossip. In fact, gossip became a key to reading Białoszewski’s work, pointing to the feminist potential of his writing, which the author juxtaposes with the notion of écriture féminine.
Keywords: Miron Białoszewski, Maria Janion, friendship, queer, gossip
4,00