vol. XXXIX, no. 2, 2023

1/∞ (czyli „zmiennokształtne” granice zwierzęcych biografii)

Anita Jarzyna
Uniwersytet Łódzki
ORCID: 0000-0001-7527-6085
Zakres stron: 44–63
Abstrakt:
1/∞ (czyli „zmiennokształtne” granice zwierzęcych biografii)
Artykuł stanowi sfunkcjonalizowane omówienie projektu artystycznego Shifters Marty Bogdańskiej, w centrum którego znalazła się książka złożona z niemal tysiąca archiwalnych fotografii zwierząt wykorzystywanych przez zachodnie służby mundurowe w ciągu blisko stu lat. W tekście dowodzę, że interwencyjny zamysł projektu pozwala krytycznie przyjrzeć się konceptualizacjom zwierzęcych biografii. Praca Bogdańskiej daje możliwość przekroczenia jednej z kluczowych opozycji, w jaką uwikłane bywają te ujęcia, rozpięte między skłonnością do upamiętniania jednostek, zwykle heroizowanych, a anonimowością niezliczonych ofiar wplątanych w ludzkie działania militarne. Shifters sprzyjają bowiem wypracowywaniu alternatywnych form reprezentacji zwierzęcego życia: „biografii in effigie” – w obrazie i w zastępstwie (źródeł) oraz biograficznej narracji apotropaicznej.
Słowa kluczowe: biografie zwierząt, historia zwierząt, książka artystyczna, sztuki wizualne, archiwum, Marta Bogdańska
Abstract:
1/∞ (or “Shape-Shifting” Boundaries of Animal Biographies)
This article is a functionalized overview of Marta Bogdańska’s art project Shifters whose focal point is a book comprised of nearly a thousand archival photographs of animals employed by Western uniformed services over nearly a century. In the text, I argue that the interventionist purpose of the project allows for taking a critical look at conceptualizations of animal biographies. Bogdańska’s work offers an opportunity to transcend one of the key oppositions in which these notions tend to be entangled, stretched between the tendency to memorialize individuals – usually heroized – and the anonymity of countless victims enmeshed in human military action. Shifters encourages the development of alternative forms of representation of animal life: “biography in effigie” – in the image and (source) substitution – and a biographical apotropaic narrative.
Keywords: animal biographies, animal history, art book, visual arts, archive, Marta Bogdańska
4,00