Na warsztacie

W jednym zdaniu: dwugłosy o książkach z szeroko pojętej humanistyki.

W dziale „Na warsztacie” przedstawiamy najnowsze zjawiska współczesnej humanistyki. Interesują nas publikacje, które ukazały się w ciągu ostatnich dwóch lat. Artykuły mogą przyjmować formę przeglądu wybranego problemu (np. omówienie kilku książek z danego obszaru) albo refleksji nad ważną, pojedynczą publikacją. Przyjęliśmy zasadę omówień z różnych punktów widzenia: dwugłosu lub trzygłosu, polemicznego albo prezentującego różne perspektywy metodologiczne. W ten sposób zwielokrotnimy perspektywy opisowe, co nie oznacza, że prezentowane punkty widzenia powinny się znosić, ustanawiać metodologiczny czy etyczny konflikt lub wszczynać dyskusje nad posiadanymi racjami. Zgodnie z naszym założeniem perspektywy mają się uzupełniać, brzmieć równolegle, różnić, ale niekoniecznie przeciwstawiać. Interesują nas możliwości dialogiczne.

Zgłoszenia do działu przyjmujemy w autorskich parach lub indywidualnie. Preferujemy pierwsze rozwiązanie.

W ramach zgłoszeń do działu przyjmujemy i konsultujemy z osobami piszącymi zapowiedzi (abstrakty) dwugłosów z krótko zarysowaną wizją i opisem omawianego problemu (publikacji).

Teksty powinny przyjmować formułę eseju naukowego, skierowanego do akademickiego odbiorcy niespecjalizującego się w danej tematyce i oscylować pomiędzy profesjonalnym artykułem naukowym a tradycyjnie pojętą recenzją (zarazem nie wpadając w pułapki hermetyzmu albo powierzchowności). Taka formuła zgodna jest z naszym credo. Teksty powinny być opatrzone aparatem krytycznym.

W trosce o wysoki poziom merytoryczny artykułów zgłoszenia po wstępnej akceptacji kolegium redakcyjnego przechodzą przez proces podwójnie ślepej recenzji u dwóch niezależnych recenzentów. Ostateczną decyzję o publikacji podejmują redaktorzy naczelni.

Nabór ciągły.

Prosimy o dołączenie wypełnionego formularza z metadanymi artykułu.

Tekst powinien mieć nie więcej niż 24 tysięcy znaków (z przypisami i listą prac cytowanych) i być dostosowany do standardów cytowania/przypisów MLA 9.