Redakcja wydania papierowego

Waldemar Kuligowski – redaktor naczelny (kuligowski@czaskultury.pl)

Krzysztof Hoffmann – redaktor wykonawczy (krzysztof.hoffmann@czaskultury.pl)

Maciej Duda, Wojciech Hamerski, Lucyna Marzec, Andrzej Marzec, Magdalena Radomska, Almantas Samalavičius, Marek Wasilewski

Rada naukowa

dr Marek Bartelik
The Cooper Union for the Advancement of Science and Art

prof. dr hab. Marek Krajewski
Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. nadzw. dr hab. Tomasz Mizerkiewicz
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Anna Wieczorkiewicz
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

prof. UAM dr hab. Agata Jakubowska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Współpracują

Agata Araszkiewicz, Jerzy Borowczyk, Rafał Grupiński, Mariusz Grzebalski, Ula Kijak, Emilia Kledzik, Michał Larek, Anna Pamuła, Edward Pasewicz, Dariusz Sośnicki, Joanna Roszak, Justyna Zimna

Wydanie internetowe

Justyna Knieć, Iwona Ostrowska, Agata Rosochacka

Korekta

Hanna Antos, Sylwia Chojecka, Karolina Kaczorowska, Monika Stanek

Opracowanie graficzne

Irek Popek

Wydawca

Ryszard Czapara

Zasady etyczne:

Redakcja „Czasu Kultury” stosuje się do standardów etycznych opartych na wskazówkach dotyczących najlepszych praktyk dla redaktorów czasopism Komisji Etyki Publikacji (Committee on Publication Ethics, COPE). Autorzy i recenzenci czasopisma powinni zapoznać się ze standardami zachowań etycznych przedstawionymi na na stronach COPE.

Redakcja nie pobiera opłat za publikację artykułu.

Informacja o praktykach recenzenckich:

Recenzentami czasopisma „Czas Kultury” są osoby spoza ośrodka, w którym afiliowany jest redaktor naczelny.

Redakcja „Czasu Kultury” oświadcza, że w 2011 roku wdrożyła procedurę zabezpieczającą oryginalność publikacji naukowych. Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting”, „guest authorship”, redakcja czasopisma „Czas Kultury” wprowadziła odpowiednie procedury:

 1. Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.
 2. Redakcja wyjaśnia, że „ghostwriting”, „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
 3. Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

Przyjęte przez czasopismo „Czas Kultury” w 2011 roku praktyki recenzenckie są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

 1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
 2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
 3. Przy procedurach recenzenckich uwzględnia się model tzw. „double-blind review proces”: autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości.
 4. Recenzent musi podpisać deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
  • bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
  • relacje podległości zawodowej,
  • bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.

Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma.

Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących:

2012

Jerzy Fiećko, Piotr Piotrowski, Ryszard K. Przybylski,

2013

Jerzy Biniewicz, Marian Golka, Jacek Kurczewski, Jacek Nowakowski, Galina Sklarjenko, Paweł Zajas,

2014

Wojciech Dohnal, Jacek Gutorow, Emilia Kledzik, Juraj Buzalka, Roman Kubicki, Adam Lipszyc, Wiera Meniok, Maciej Michalski, Anna Nacher, Andrzej Skrendo, Paweł Tański, Ewa Wiegandt, Anna Wieczorkiewicz

2015

dr hab. Piotr Celiński, prof. dr hab. Jacek Fabiszak, prof. dr hab. Jerzy Fiećko, dr hab. Arleta Galant, dr Arkadiusz Kalin, prof. dr hab. Jerzy Kochan, prof. dr hab. Izabela Kowalczyk, prof. dr hab. Roman Kubicki, prof. dr hab. Adam Labuda, prof. dr hab. Piotr Marciniak, prof. dr hab. Tadeusz Paleczny, dr Jan Rybicki, dr hab. Paweł Tański

2016

prof. dr hab. Marek Krajewski, dr hab. Kazimierz Mrówka, dr hab. Marta Smolińska, dr hab. Paweł Tański, dr. hab. Roman Kubicki, dr hab. Michał Kuziak, dr. hab. Krzysztof Podemski,
dr hab. Jerzy Kochan, dr hab. Bartosz Korzeniewski, prof. dr hab. Zbigniew Libera, dr hab. Barbara Weigl, dr hab. Katarzyna Kuczyska-Koschany, prof. dr hab. Ryszard K. Przybylski

Wersją pierwotną czasopisma „Czas Kultury” jest wersja papierowa. Wydania „Czasu Kultury” dostępne są w formie elektronicznej w zakładce Wydawnictwa oraz w bazie Central and Eastern European Online Library.