Żywe nam nie przepuści. Przyczynki do hodowlanej historii Polski

0,00

Analizę ludowej historii Polski należy zacząć od analiz relacji chłopa/rolnika/przedsiębiorcy rolnego i hodowanych/produkowanych przez niego roślin, grzybów i zwierząt. W tych relacjach dostrzec można zmiany zachodzące w kulturze całej Polski i zapytać o wzajemny stosunek tych zmian. Czy sposób chowu i uprawy jest pierwotny, czy wtórny wobec zmian zachodzących w społeczeństwie? Jak wieś i miasto wpływają na siebie i wzajemnie się inspirują?