DOI: http://doi.org/10.61269/QGJQ7068
vol. XXXIX, no. 1, 2023

Typowi obywatele ludowi. Reprezentacje chłopów i chłopek na wystawie „#dziedzictwo” (2017)

Agata Koprowicz
Uniwersytet Warszawski
ORCID: 0000-0003-0104-5342
Zakres stron: 176–194
Abstrakt:
Typowi obywatele ludowi. Reprezentacje chłopów i chłopek na wystawie „#dziedzictwo” (2017)
Artykuł stanowi krytyczną analizę reprezentacji chłopów i chłopek na wystawie #dziedzictwo (Muzeum Narodowe w Krakowie, 2017). Refleksji zostają poddane eksponaty zaprezentowane w części „#obywatelstwo” wraz z towarzyszącymi im opisami zawartymi w katalogu wystawy. Autorka analizuje prezentowane obrazy chłopstwa w szerszym kontekście społeczno-kulturowym, przecząc kuratorskim tezom o atrakcyjności polskiej kultury dla chłopstwa i jego domniemanym poczuciu obywatelskości. Wykazuje zarazem, że możliwe było wyczytanie z prezentowanych wizerunków oddolnych, innych niż opisane sensów obywatelskości. Namysłowi
Słowa kluczowe: #dziedzictwo, historia chłopów, sztuki wizualne, fotografia, typ ludowy, portret
Abstract:
Typical Folk Citizens. Representations of Peasant Men and Women at the „#heritage” Exhibition (2017)
This article is a critical analysis of the representations of peasant men and women at the #heritage exhibition (National Museum in Krakow, 2017). It reflects on the exhibits displayed in the “#citizenry” section along with the descriptions included in the exhibition catalog. The author analyzes the presented images of the peasantry in a broader socio-cultural context, contradicting curatorial theses about the attractiveness of Polish culture to the peasantry and its presumed sense of citizenry, while demonstrating that the exhibited images contained other visions of citizenry than those described. The social character of the genre of the portrait and the “folk type,” through which most of the analyzed cases were presented, is also discussed.
Keywords: #heritage, peasant history, visual arts, photography, folk type, portrait
4,00