DOI: http://doi.org/10.61269/SVBN2882
vol. XXXIX, no. 4, 2023

Transfeminizm(y) – o możliwościach i (granicach) koalicji transfeministycznych

Katarzyna Bielecka
Uniwersytet Warszawski
ORCID: 0000-0003-2755-5519
Zakres stron: 13–20
Abstrakt:
Transfeminizm(y) – o możliwościach i (granicach) koalicji transfeministycznych
Teoria transfeministyczna pozwala myśleć o transowych koalicjach poza sojuszem zawartym w ramach ruchu LGB(T). Jak przekonuje wiele autorek, transfeminizm może stanowić pomost łączący polityki feministyczne i transowe. Wizje tej koalicji różnią się jednak w zależności zarówno od ich ulokowania, jak i konkretnej osoby autorskiej. Ponieważ termin „transfeminizm” nie ma w Polsce szerokiego zastosowania, celem artykułu jest nie tylko przedstawienie kluczowych transfeministycznych tekstów i autorek, ale również ustrukturyzowanie sposobów użycia tego pojęcia oraz zarysowanie jego historii. Kluczowe pytanie organizujące artykuł dotyczy jednak tego, jakie projekty formułowane są w ramach polityki transfeministycznej i jak rysuje się w nich wizja transowo-feministycznej koalicji. Jako że trans feminizm powszechnie uważany jest za jeden z feminizmów trzeciej fali, artykuł ma również na celu wskazanie miejsc, gdzie teoria feministyczna wchodzi w dialog (a niekiedy również w konflikt) z teorią feministyczną.
Słowa kluczowe: transfeminizm, trans studies, feminizm, feministyczne koalicje
Abstract:
Transfeminism(s) – about the Possibilities and (Limits of) Transfeminist Coalitions
Transfeminist theory makes it possible to think about trans coalitions beyond the alliance formed within the LGB(T) movement. As many authors argue, transfeminism can provide a bridge between feminist and trans politics. However, visions of this coalition vary depending on both their location and the specific author. Since the term “transfeminism” is not widely used in Poland, the purpose of this article is not only to present major transfeminist texts and authors, but also to structure the application of the term and outline its history. The key organizing question of the article, however, is what projects are being formulated within the framework of transfeminist politics and how do they draw a vision of a transfeminist coalition? Since transfeminism is widely considered to be part of third-wave feminism, the article also aims to identify places where transfeminist theory enters into dialogue (and sometimes conflicts) with feminist theory.
Keywords: transfeminism, trans studies, feminism, feminist coalitions
4,00