DOI: http://doi.org/10.61269/HCMT9789
vol. XL, no. 1, 2024

Taniec na manifestacjach ulicznych jako forma regulacji autonomicznego układu nerwowego oraz sposób wyrażania emocji

Magdalena Pawluk
Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
ORCID: 0009-0005-6617-4761
Zakres stron: 127–142
Abstrakt:
Taniec na manifestacjach ulicznych jako forma regulacji autonomicznego układu nerwowego oraz sposób wyrażania emocji
Tematem artykułu jest taniec na protestach jako forma regulacji autonomicznego układu nerwowego oraz sposób wyrażania emocji. Prezentowane są wybrane wyniki badania ankietowego i wywiadu przeprowadzonego wśród osób (n=42) tańczących na manifestacji Strajku Kobiet w Warszawie 8 marca 2021 roku. Opisywany protest był jednym z wielu wymierzonych przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 roku, uznającemu za niezgodne z Konstytucją RP przeprowadzenie aborcji z powodu ciężkiej wady płodu. Oprócz omówienia wyników badania w artykule dokonano również oceny treści odpowiedzi respondentów z wykorzystaniem narzędzi badawczych w postaci teorii poliwagalnej S.W. Porgesa oraz opracowanych na jej podstawie przez grono badaczy, między innymi D.J. Siegela, stref regulacji, a także koncepcji regulacji emocji poprzez ruch. Taniec na proteście stanowi strefę regulacji, dzięki aktywowaniu u tańczących układu zaangażowania społecznego. Daje uczestnikom protestu możliwość autoregulacji oraz koregulacji, wytwarzając poczucie bezpieczeństwa. Prowadzi do budowania społecznej rezyliencji, a poprzez nawiązanie relacji z ciałem jest również sposobem wyrażania emocji. Pełni także funkcję wspólnototwórczą, integrując osoby tańczące i tworząc więź społeczną.
Słowa kluczowe: autonomiczny układ nerwowy, nerw błędny, regulacja emocji poprzez ruch, strefy regulacji, taniec na protestach ulicznych, teoria poliwagalna, zaangażowanie społeczne
Abstract:
Dancing at Street Demonstrations as a Form of Autonomic Nervous System Regulation and a Way of Expressing Emotions
The subject of this article is dancing at protests as a form of autonomic nervous system regulation and a way of expressing emotions. Selected results of a survey and interview conducted among people (n=42) dancing at the Women’s Strike demonstration in Warsaw on March 8, 2021 are presented. The protest described was one of many against the October 22, 2020 Constitutional Court ruling declaring abortion for severe fetal defect unconstitutional. In addition to discussing the results of the survey, the article also evaluates the content of respondents’ answers using research tools in the form of S.W. Porges’ polyvagal theory and the regulation zones developed from it by a group of researchers, including D.J. Siegel, as well as the concept of regulating emotions through movement. Dancing at a protest constitutes a zone of regulation, thanks to the activation of the social engagement system in the dancers. It provides protest participants with the opportunity for both self-regulation and co-regulation, producing a sense of safety. It leads to building social resilience, and by establishing a relationship with the body, it is also a way of expressing emotions. Furthermore, it has a community-building function, integrating those who dance and creating a social bond.
Keywords: autonomic nervous system, vagus nerve, emotion regulation through movement, regulation zones, dancing at street protests, polyvagal theory, social engagement
5,00