DOI: http://doi.org/10.61269/ICBW5521
vol. XXXIX, no. 4, 2023

Ta dziwna różnica, zwana płciową

Katarzyna Szopa
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ORCID: 0000-0002-5880-092X
Zakres stron: 103–112
Abstrakt:
Ta dziwna różnica, zwana płciową
Celem niniejszego artykułu jest namysł nad sposobem tworzenia narracji w feminizmie współczesnym, zdominowanym przez paradygmatyczny rozłam między teorią feministyczną a queer. Skutkuje to nie tylko niemożliwością wytworzenia nowych koncepcji, odsłaniających wspólne genealogie feminizmu i queeru, ale też wewnętrznym podziałem w ruchach społecznych. Tymczasem francuska teoria feministyczna z lat 70. ubiegłego wieku stanowi dowód na to, że teza o epistemologicznym zerwaniu jest nie do utrzymania. Paradoksalnie to właśnie różnica płciowa, oparta na modelu psychoanalitycznym i zarazem go przekraczająca, zawiera w sobie queerowy potencjał, zdolny do przełamania owego impasu. Odkrycie owego wspólnego dziedzictwa feminizmu i queer mogłoby zatem obfitować w nowe sojusze i solidarności nie tylko na poziomie teoretycznym.
Słowa kluczowe: feminizm francuski, teoria queer, różnica płciowa, biseksualność
Abstract:
This Strange Difference Called Gender
The purpose of this article is to reflect on the way narratives are produced in contemporary feminism dominated by the paradigmatic split between feminist and queer theory. This results not only in the inability to produce new concepts revealing the common genealogies of feminism and queer, but also in an internal division within social movements. Meanwhile, French feminist theory from the 1970s provides evidence that the epistemological rupture thesis is untenable. Paradoxically, it is gender difference, based on and at the same time transcending the psychoanalytic model, that contains the queer potential capable of breaking this impasse. The discovery of this common heritage of feminism and queer could therefore abound in new alliances and solidarities, not only at the theoretical level.
Keywords: French feminism, queer theory, gender difference, bisexuality
4,00