vol. XXXIX, no. 3, 2023

Święta Drzemka: Odpoczynek jako opór?

Agnieszka Kotwasińska
Uniwersytet Warszawski
ORCID: 0000-0001-6423-6467
Agata Chełstowska,
Uniwersytet Jagielloński
ORCID: 0000-0002-4518-9041
Zakres stron: 19–30
Abstrakt:
Święta Drzemka: Odpoczynek jako opór?
Autorki pytają o możliwość odpoczynku i jego miejsce w polskim życiu społecznym. Punktem wyjścia jest rewolucyjna książka Tricii Hersey „Rest is Restistance. A Manifesto”. Hersey krytykuje późnokapitalistyczną niechęć do odpoczynku i postrzeganie go jako niemoralną stratę czasu, zakorzeniając swoje podejście w historii swoich Przodków, rozumianych jako członkowie jej rodziny, ale i bardziej ogólni, dawniejsi Przodkowie, ofiary niewolnictwa. Autorka wynosi odpoczynek do praktyki duchowej, formy oporu i reparacji, a idee zawarte w książce propaguje poprzez Ministerstwo Drzemki, online’ową społeczność i praktykę artystyczną. Autorki tekstu zastanawiają się, czy i na ile można zastosować mądrość Czarnej filozofki do naszego życia, czy potrafimy nauczyć się odpoczynku i czy potrafimy zmienić jego negatywną konotację moralną, obecną we współczesnej polskiej „kulturze zapierdolu”. W tym celu autorki analizują swoje umiejscowienie jako osób wychowanych w Polsce na przełomie wieków i ustrojów; jako kobiet i naukowczyń.
Słowa kluczowe: odpoczynek, Tricia Hersey, dekolonizacja czasu, czas wolny, neoliberalizm, praca, czas pracy, akademia, płeć kulturowa
Abstract:
Holy Nap: Rest as Resistance?
The authors inquire about the possibility of rest and its place in Polish social life. The starting point is Tricia Hersey’s revolutionary book Rest is Resistance. A Manifesto. Hersey critiques the late capitalist aversion to rest and perceiving it as an immoral waste of time, rooting her approach in the history of her Ancestors, understood as members of her family, but also more general, earlier Ancestors, victims of slavery. The author elevates rest to a spiritual practice, a form of resistance and reparation. The ideas in the book are promoted through the Nap Ministry, an online community and an artistic practice. The authors of the text consider whether and to what extent it is possible to apply the wisdom of the Black philosopher to our lives, whether we can learn to rest and alter its negative moral connotation, present in contemporary Polish grind culture. To this end, the authors analyze their positioning as people – including as women and scholars – raised in Poland at the breakthrough of centuries and systems.
Keywords: rest, Tricia Hersey, decolonization of time, leisure, neoliberalism, work, working hours, academia, cultural gender
4,00