Słowiański „nowy animizm”. Wokół badań terenowych polskiego romantyzmu

0,00

Współczesne rozumienie animizmu pozwala się przyjrzeć raz jeszcze utrwalonemu przez romantyków ludowemu dziedzictwu, przechowującemu relikty autochtonicznej słowiańskiej wyobraźni. W podaniach, pieśniach i przyśpiewkach ujawniają się bowiem ślady tradycyjnej wiedzy o otaczającym świecie, która czerpie z bezpośredniego kontaktu z przyrodą i zakłada ontologiczną równorzędności wszystkich stworzeń. Prowadzone przez Zoriana Dołęgę Chodakowskiego badania terenowe nie tylko ocalają tę nieantropocentryczną przeszłość, ale skłaniają dziś do namysłu nad aktualnością jej najbardziej etycznych propozycji.

Słowa kluczowe: nowy animizm, wiedza indygeniczna, postsekularyzm, postantropocentryzm, human-animal studies