DOI: http://doi.org/10.61269/FFFY5934
vol. XL, no. 2, 2024

Roślinne dusze miejsc. O genius loci w kontekście critical plant studies

Joanna Soćko
Uniwersytet Śląski
ORCID: 0000-0002-5297-4355
Zakres stron: 153–164
Abstrakt:
Roślinne dusze miejsc. O genius loci w kontekście critical plant studies
Artykuł analizuje kategorię genius loci w kontekście współczesnych studiów nad roślinami. Jego celem jest przywrócenie antycznemu terminowi konotacji związanych z przyrodą i wykorzystanie idei „ducha miejsca” do przemyślenia lokalnych, związanych z konkretnym terenem relacji międzygatunkowych. Autorka reinterpretuje pojęcie „duszy” i przeprowadza komparatystyczną analizę Plant-Thinking Michaela Mardera oraz esejów o genius loci Tadeusza Sławka, co pozwala nakreślić podobieństwa i różnice pomiędzy postfenomenologicznym podejściem omawianych autorów a nowomaterialistycznymi ujęciami relacyjności.
Słowa kluczowe: genius loci, plant studies, międzygatunkowość, dusza roślin, dusza miejsca, przyroda terenów poprzemysłowych
Abstract:
Plant Souls of Places. On Genius Loci in the Context of Critical Plant Studies
This article analyzes the category of genius loci in the context of contemporary plant studies. It aims to restore the ancient term’s connotations related to nature and to use the idea of the “soul of a place” to rethink local, site-specific interspecies relations. The author reinterprets the notion of “soul” and conducts a comparative analysis of Michael Marder’s Plant-Thinking and Tadeusz Sławek’s essays on genius loci, which helps to outline the similarities and differences between the post-phenomenological approach of the authors in question and New-Materialist accounts of relationality.
Keywords: genius loci, plant studies, interspecies, soul of plants, soul of place, nature of brownfields