DOI: http://doi.org/10.61269/ICQI2980
vol. XXXIX, no. 1, 2023

Poza alegorią. „Antologia polskiej literatury queer” – próba autoetnografii

Błażej Warkocki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ORCID: 0000-0001-6055-0301
Zakres stron: 215–227
Abstrakt:
Poza alegorią. „Antologia polskiej literatury queer” – próba autoetnografii
Artykuł przedstawia projekt Antologia polskiej literatury queer jako próbę reinterpretacji polskiego kanonu literackiego – nie tylko poprzez zawartą w nim treść, ale także kolejne etapy jego powstania i zderzenie z dyskursem władzy państwowej. Nie chodzi zatem o to, czym finalny tom jest (w sensie zawartości merytorycznej), ale o to, w jaki sposób działa(ł). Metodą jest zatem autoetnografia, a formą – esej. Artykuł podzielony jest na trzy części: 1. pierwotne założenia projektu i jego społeczno-polityczny kontekst; 2. zderzenie tematyki queer w obrębie polskiej literatury z dyskursem władzy w polu (czyli konsekwencje faktu finansowania projektu przez ministerialny program Narodowy Program Rozwoju Humanistyki); 3. recepcja tomu i style odbioru w kontekście sporów politycznych.
Słowa kluczowe: autoetnografia, esej, kanon, queer, literatura narodowa
Abstract:
Beyond Allegory. „Anthology of Polish Queer Literature” – an Attempt at Autoethnography of the Project
The article presents the project Anthology of Polish Queer Literature as an attempt to reinterpret the Polish literary canon – not only through its contents, but also the successive stages of its crea-tion and the clash with the discourse of state power. The ultimate question is not what the final volume is (in terms of its content), but how it works (worked). The method is therefore autoeth-nography, and the form – the essay. The article is divided into three parts: 1. the original assump-tions of the project and its socio-political context; 2. the clash between queer themes within Polish literature and the discourse of power in the field (that is, the consequences of the fact that the pro-ject was funded by the ministerial program the National Program for the Development of the Hu-manities); 3. the reception of the volume and the reception styles in the context of political dis-putes.
Keywords: autoethnography, essay, canon, queer, national literature
4,00