Polskie wędrówki Jacques’a Derridy

0,00

Artykuł sytuuje książkę Barbary Brzezickiej Problematyka przekładu filozoficznego. Na przykładzie tłumaczeń Jacques’a Derridy w Polsce (2018) w kontekście międzynarodowych badań nad wędrującymi pojęciami i teoriami oraz polskiej recepcji Jacques’a Derridy. Po omówieniu problemów poruszonych przez Brzezicką (specyfika przekładu filozoficznego, terminologia Derridy w polskich przekładach, strategie polskich tłumaczy Derridy) przedstawione zostają propozycje innych istotnych problemów badawczych (wpływ dekonstrukcji na badania nad przekładem, koncentracja na kontekście i pozaprzekładowej recepcji Derridy).