Paradoks: nauczyciel(ka) przedszkola – profesja społecznie ważna o niskim poziomie prestiżu

0,00

W artykule poruszono zagadnienie profesji nauczycielki/nauczyciela przedszkola jako ważnej społecznie, której społeczne znaczenie sprowadza się do stwierdzenia: „przedszkolanka to pani, która lubi dzieci”. Osobę o wysokim poziomie kompetencji i kwalifikacji pozbawia się należnego jej roli zawodowej prestiżu. Autorka przytacza argumenty pokazujące złożoność i  wielowymiarowy charakter profesji nauczycielki/nauczyciela przedszkola od początku istnienia tego zawodu w Polsce w XIX wieku. Zwraca uwagę na odpowiedzialność, jaką przyjmują na siebie nauczycielki/nauczyciele przedszkola za dzieci powierzone ich opiece, wychowaniu i edukacji. W zamyśle autorki istotne są kwalifikacje i kompetencje osób podejmujących pracę z dziećmi od trzeciego do szóstego roku życia, zdobyte podczas kształcenia oraz w toku całożyciowego uczenia się i na powinności, jakie na siebie w sposób odpowiedzialny przyjmują, podejmując pracę w tym zawodzie. Zwraca uwagę na kapitał kulturowy, edukacyjny, intelektualny i społeczny, jakim dysponują i jaki w swoim otoczeniu tworzą nauczycielki i nauczyciele przedszkoli.

Słowa kluczowe: nauczyciel/nauczycielka przedszkola, oczekiwania społeczne wobec nauczycieli, zawody zaufania społecznego.