DOI: http://doi.org/10.61269/KMMY4710
vol. XL, no. 2, 2024

Paradoks Kasztanki. Fantazmatyczne eksponaty w domach-muzeach

Sara Herczyńska
Uniwersytet Warszawski
ORCID: 0000-0003-4840-5819
Zakres stron: 189–200
Abstrakt:
Paradoks Kasztanki. Fantazmatyczne eksponaty w domach-muzeach
Artykuł dotyczy ekspozycji w domach-muzeach. Autorka skupia się na fenomenie specyficznym dla tego typu placówek: niejednoznacznej autentyczności prezentowanych przedmiotów. Podstawowym przykładem jest kopyto Kasztanki eksponowane w dworku „Milusin” należącym do kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. W ramach logiki wystawy kopytko jednocześnie jest i nie jest autentyczne. Żeby wyjaśnić ten fenomen, autorka korzysta z teorii Toma Selwyna, szczególnie z jego antropologicznych analiz kategorii autentyczności. W drugiej części artykułu odnosi tę kwestię do kontrowersji wokół pasiaka z muzeum upamiętniającego Maksymiliana Marię Kolbe.
Słowa kluczowe: eksponaty fantazmatyczne, dom--muzeum, muzeum biograficzne, autentyczność
Abstract:
The Kasztanka Paradox. Phantasmal Exhibits in House-Museums
This article deals with exhibitions in house-museums. The author focuses on a phenomenon peculiar to such establishments: the ambiguous authenticity of the objects on display. The primary example is the hoof of Kasztanka exhibited in the manor house “Milusin” belonging to the complex of the Józef Piłsudski Museum in Sulejówek. Within the logic of the exhibition, the hoof is simultaneously both authentic and not. To explain this phenomenon, the author uses Tom Selwyn’s theory, especially his anthropological analysis of the category of authenticity. The second part of the article relates this issue to the controversy surrounding the striped uniform from the museum commemorating Maximilian Maria Kolbe.
Keywords: phantasmal exhibits, house-museum, biographical museum, authenticity