DOI: http://doi.org/10.61269/EBCO2249
vol. XXXIX, no. 1, 2023

Od agrologistyki do queerowej ekologii

Patryk Szaj
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
ORCID: 0000–0002–6315–3317
Iga Szczepańska
Akademia Wychowania Fizycznego w Wolsztynie
ORCID: 0000-0003-2615-5783
Zakres stron: 35-47
Abstrakt:
Od agrologistyki do queerowej ekologii
Autorka i autor artykułu wykorzystują pojęcia „agrologistyki” (Timothy Morton) i „plantacjocenu” (Anna Tsing, Donna Haraway), by prześledzić powiązania między rozwojem cywilizacji a wykorzystaniem pracy aktorów ludzkich i pozaludzkich. Na przykładzie pszenicy i jej splątań z historią ludzi pokazują, jak agrologistyka zniewala ciała ludzkie i pozaludzkie, zaprzęgając je do pracy na rzecz rozwoju patriarchalnej cywilizacji, własności prywatnej, akumulacji kapitału itp. Proponowanym wyjściem z agrologistyki jest queerowa ekologia, która wykracza poza heteronormę i ustanawia inną, wspólnotową, międzygatunkową, pozytywną biopolitykę opartą na intersekcjonalnych splątaniach ludzi i nie-ludzi. Autorka i autor współmyślą te kwestie z kilkorgiem poetów i artystek: Marcinem Ostrychaczem, Szymonem Szwarcem, Edwardem Pasewiczem, Igą Szczepańską, Alevtiną Kakhidze i Teresą Tyszkiewicz.
Słowa kluczowe: agrologistyka, plantacjocen, pszenica, queerowa ekologia, międzygatunkowy intersekcjonalizm
Abstract:
From Agrilogistics to Queer Ecology
The authors of this article use the concepts of agrilogistics (Timothy Morton) and the Plantationo-cene (Anna Tsing, Donna Haraway) to trace the connections between the development of civiliza-tion and the labor of human and non-human actors. Using the example of wheat and its entangle-ments with human history, they show how agrilogistics has enslaved human and non-human bod-ies, harnessing them to work for the development of patriarchal civilization, private property, cap-ital accumulation, etc. The proposed way out of agrilogistics is queer ecology, which transcends the heteronorm and establishes a different, communal, interspecies, positive biopolitics based on intersectional entanglements of humans and non-humans. The authors co-think these issues with several poets and artists: Marcin Ostrychacz, Szymon Szwarc, Edward Pasewicz, Iga Szczepanska, Alevtina Kakhid, and Teresa Tyszkiewicz.
Keywords: agrilogistics, Plantationocene, wheat, queer ecology, interspecies intersectionality
4,00