DOI: http://doi.org/10.61269/WVIJ5104
vol. XL, no. 1, 2024

Obrazy idą na strajk – o strategii aktywistycznej Arka Pasożyta

Karolina Wilczyńska
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
ORCID: 0000-0002-2463-5313
Arek Pasożyt
Zakres stron: 144–160
Abstrakt:
Obrazy idą na strajk – o strategii aktywistycznej Arka Pasożyta
Analizując serię Obrazów strajkujących Arka Pasożyta jako studium przypadku działalności artywistycznej w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości, autorzy zwracają uwagę na współczesne wyzwania, uwikłania i możliwości stojące przed sztuką rozumianą jako narzędzie politycznej zmiany w szczególnym momencie pogłębiającego się, wielopiętrowego kryzysu neoliberalnej hegemonii. Rozróżniając pojęcie sztuki aktywistycznej i artywizmu, zwracają uwagę na specyfikę dzisiejszych działań artystycznych, które angażują się w dokonanie zmiany politycznej. W rozważania włączają poczucie bezsilności, wściekłości i wyczerpania, jak również zastanawiamy się nad obecnością sztuki artywistycznej w sieci.
Słowa kluczowe: aktywizm, artywizm, protest, obrazy strajkujące, populizm
Abstract:
Images Go On Strike – About Arek Pasożyt’s Activist Strategy
Analyzing Arek Pasożyt’s Obrazy strajkujące [Strike Images] series as a case study of artivististic practices during the rule of Law and Justice, the authors highlight the contemporary challenges, entanglements and opportunities faced by art understood as an instrument of political change at a particular moment of deepening, multi-faceted crisis of neoliberal hegemony. Distinguishing between the concepts of activistic art and artivism, they draw attention to the specificity of today’s artistic activities that are engaged in effecting political change. They incorporate a sense of powerlessness, rage and exhaustion into their deliberations, as well as reflect on the presence of artivistic art online.
Keywords: activism, artivism, protest, strike images, populism
5,00