vol. XXXIX, no. 3, 2023

Obrazy depresyjnej hedonii. Kaczanowski, Masłowska, Podgórni

Zuzanna Sala
Uniwersytet Jagielloński
ORCID: 0000-0002-9083-6148
Zakres stron: 81–89
Abstrakt:
Obrazy depresyjnej hedonii. Kaczanowski, Masłowska, Podgórni
W artykule omówione zostały omówione książki trojga współczesnych literatów: Utrata Adama Kaczanowskiego (2021), Inni ludzie Doroty Masłowskiej (2018) oraz Pamiętne statusy Łukasza Podgórniego (2016). Autorka przygląda się tym tytułom pod kątem obecnych w nich tropów depresyjnej hedonii. Termin ten – zaczerpnięty z prac Marka Fishera – opisuje stan niegratyfikującej, natychmiastowej przyjemności, charakterystycznej dla kondycji podmiotowej generowanej przez późny kapitalizm. Ta kategoria zostaje w artykule wykorzystana do opisania negatywnych (lub krytycznych) polityk przyjemności w polskiej literaturze ostatnich lat.
Słowa kluczowe: depresyjna hedonia, Adam Kaczanowski, Dorota Masłowska, Łukasz Podgórni
Abstract:
Images of Depressive Hedonia. Kaczanowski, Masłowska and Podgórni
This article discusses books by three contemporary writers: Utrata [The Loss] by Adam Kaczanowski (2021), Inni ludzie [Other People] by Dorota Masłowska (2018) and Pamiętne statusy [Memorable Statuses] by Łukasz Podgórni (2016). The author examines these works from the angle of the tropes of depressive hedonia present in them. This term – drawn from Mark Fisher – describes the state of non-gratifying, immediate pleasure characteristic of the subjective condition generated by late capitalism. This category is used in the article to describe negative (or critical) politics of pleasure in Polish literature of recent years.
Keywords: depressive hedonia, Adam Kaczanowski, Dorota Masłowska, Łukasz Podgórni
4,00