DOI: http://doi.org/10.61269/ADPU3431
vol. XXXIX, no. 1, 2023

Nowoczesne ikony: o projekcie „Haften” Bartosza Jakubowskiego

Izabela Morska
Uniwersytet Gdański
ORCID: 0000-0002-6772-069X
Zakres stron: 195–214
Abstrakt:
Nowoczesne ikony: o projekcie „Haften” Bartosza Jakubowskiego
Artykuł prezentuje projekt artystyczny Bartosza Jakubowskiego Haften (2022), multimedialną wystawę, na którą złożyły się portrety osób różnie definiujących się na skali nieheteronormatywności, naciągnięte na płótno i częściowo pokryte haftem. Projekt interpretować można w kontekście innych prac, za pośrednictwem tekstyliów zarówno odnoszących się do wykluczenia i egzystencji osób nieheteronormatywnych w Polsce (Daniel Rycharski, Strachy, 2019), jak i wykorzystujących „robótki ręczne” do tworzenia wspólnotowości i działań opozycyjnych na świecie. Odnosząc się do dwóch klasycznych już antologii dotyczących tematu maski (Maski, 1986; Białe maski/szare twarze. Ciało, pamięć, performatywność w perspektywie postzależnościowej, 2015), esej ten – pisany tak, aby się „nieco strzępił” i tym samym podkreślający związek między tekstyliami a tekstem – wskazuje, że choć w projekcie Jakubowskiego ciała zostają „ubrane” w hafty (typ haftu odpowiada regionowi, z którego się wywodzą bohaterowie prac), to udział w projekcie jest aktem odwagi, zaś akt performatywny splata się tu z oddziaływaniem społecznym.
Słowa kluczowe: sztuka tekstylna, sztuka kwirowa, sztuka polityczna, stres mniejszościowy, samobójstwa wśród młodzieży
Abstract:
Modern Icons: on Bartosz Jakubowski’s Project Haften
This article presents Bartosz Jakubowski’s art project Haften (2022), a multimedia exhibition consisting of portraits of people who self-identify across a spectrum of non-heteronormativity, stretched on canvas and partially covered with embroidery. The project can be interpreted in the context of other works, through textiles that both relate to the exclusion and existence of non-heteronormative people in Poland (Daniel Rycharski, Strachy [Fears], 2019), but also use “needlework” to create community and oppositional actions in the world. Referring to two already classic anthologies on the subject of the mask (Masks, 1986; Białe maski/szare twarze. Ciało, pamięć, performatywność w perspektywie postzależnościowej [White Masks/Gray Faces. Body, Memory, and Performativity from a Post-Dependence Perspective], 2015), this essay – whose style is “a little frayed” so as to emphasize the connection between textiles and text – points out that although in Jakubowski’s project, the bodies are “dressed” in embroidery (the type of embroidery corresponds to the region from which the protagonists of the works come), participation in the project is an act of courage, while the performative act is intertwined with social impact.
Keywords: textile art, queer art, political art, minority stress, teens' suicides
4,00