DOI: http://doi.org/10.61269/BYEY2122
vol. XL, no. 1, 2024

Nowe technologie – nowe praktyki? Artywistyczne działania na rzecz zmiany społecznej w Dolinie Krzemowej

Joanna Pankau
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ORCID: 0000-0002-3924-8017
Aleksandra Binicewicz
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ORCID: 0000-0003-4737-5451
Zakres stron: 199–208
Abstrakt:
Nowe technologie – nowe praktyki? Artywistyczne działania na rzecz zmiany społecznej w Dolinie Krzemowej
Autorki poddają refleksji artywistyczne działania antykryzysowe kolektywu The Anti-Eviction Mapping Project (AEMP) działającego w Zatoce San Francisco. Ich aktywność rozpostarta jest pomiędzy wymogami dostosowywania się do neoliberalnej rzeczywistości technosfery (Doliny Krzemowej) a wykorzystywaniem adaptacji do gromadzenia nowych kompetencji i wiedzy w celu wypracowania krytycznych stanowisk. Przyglądanie się przestrzeniom technologicznie nasyconym, tak zwanym miejscom krzemowym przez pryzmat działań artywistycznych AEMP pozwala nam zwrócić uwagę na zmiany współczesnego zaangażowania artywistów pod wpływem pojawiania się nowych narzędzi technologicznych. To one bowiem odgrywają kluczową rolę w rozpoznaniu przez autorki granic wytwarzanej przez kolektyw metodologii oporu. Analiza praktyk AEMP umożliwia również wgląd w trudności wychodzenia działaczy z antysystemowej narracji, która nie tylko jest niewspółmierna z proponowanymi przez nich interdyscyplinarnymi metodami, praktykami, systemami organizacji społecznej, ale zdaje się również stanowić przeszkodę dla możliwości wypracowania pozytywnego projektu społeczno-politycznej zmiany.
Słowa kluczowe: artywizm, nowe technologie, opór, technosfera, Dolina Krzemowa, antysystemowość
Abstract:
New Technologies – New Practices? Artivistic Efforts for Social Change in Silicon Valley
The authors reflect on the artivistic practices of The Anti-Eviction Mapping Project (AEMP) collective operating in the San Francisco Bay Area. Their activity is stretched between the demands of adapting to the neoliberal reality of the technosphere (Silicon Valley) and using adaptation to accumulate new competencies and knowledge to develop critical positions. Looking at technologically saturated spaces, the so-called silicon cities, through the prism of AEMP’s artivism allows us to stay attuned to the changes in contemporary artivistic engagement occurring due to the emergence of new technological tools. These play a key role in the authors’ findings regarding the limits of the methodology of resistance produced by the collective. The analysis of AEMP’s practices also provides insight into the difficulties of activists’ rejection of an anti-systemic narrative that is not only incompatible with the interdisciplinary methods, practices, and systems of social organization they propose, but also seems to hinder the possibility of developing a positive project of socio-political change.
Keywords: artivism, new technologies, resistance, technosphere, Silicon Valley, anti-systemism
5,00