DOI: http://doi.org/10.61269/MQRJ4297
vol. XL, no. 1, 2024

Nadzieja, niezgoda, solidarność. Sztuka społecznie zaangażowana na czasy kryzysów

Dorota Ogrodzka
Zakres stron: 9–21
Abstrakt:
Nadzieja, niezgoda, solidarność. Sztuka społecznie zaangażowana na czasy kryzysów
Artykuł osnuty jest wokół pojęcia artywizmu i sztuki społecznej, ujawnia różnorodność zjawisk i filozofii mieszczących się w obszarze tych praktyk. Autorka przygląda się bieżącym tendencjom w sztuce społecznej i omawia je zarówno w odniesieniu do szerszego, bieżącego kontekstu pola sztuki, jak i z perspektywy potencjalnego rozwoju w przyszłości. Przywołuje wybrane przykłady działań, które łączą sztukę, aktywizm, edukację, pracę ze społecznością i analizując je, wskazuje ich główne cele oraz postulaty zmian, jakie ze sobą niosą. Tym samym stara się nazwać najbardziej istotne i żywotne tematy oraz kwestie społeczne – zarówno te, które już są podejmowane, eksplorowane przez sztukę zaangażowaną, jak i te, które wydają się ważnym dla niej kierunkiem.
Słowa kluczowe: sztuka społeczna, partycypacja, artywizm, zwrot demokratyczny, publiczności, sztuka ze społecznością
Abstract:
Hope, Discord, Solidarity. Socially Engaged Art for Times of Crises
This article is wrapped around the notion of artivism and social art revealing the variety of phenomena and philosophies that fall within the field of these practices. The author looks at current trends in social art and discusses them both in relation to the broader, current context of the field of art and from the perspective of potential future developments. She cites selected examples of activities that combine art, activism, education, and work with the community and, analyzing them, points out their main goals and the demands for change they bring with them. In doing so, she seeks to name the most relevant and vital topics and social issues – both those already being addressed and explored by engaged art, and those that appear to be an important direction for it to head in.
Keywords: community art, participation, artivism, democratic turn, audiences, art with community
5,00