DOI: http://doi.org/10.61269/QBKY2057
vol. XL, no. 2, 2024

Mikrogesty i historie potencjalne. Pałac-pegeer w Bęsi

Justyna Szklarczyk
Uniwersytet Warszawski
ORCID: 0000-0001-6253-7071
Zakres stron: 201–213
Abstrakt:
Mikrogesty i historie potencjalne. Pałac-pegeer w Bęsi
Autorka na przykładzie kilku fotografii pochodzących z różnych rejestrów (archiwum prywatne, prasa, fotografie odrzucone) i wspomnień mieszkańców Bęsi (pow. olsztyński) przygląda się nietypowym przedstawieniom życia codziennego pracowników pegeerów, którego ważnym miejscem był pałac-pegeer. Obecne w tej warmińskiej miejscowości praktyki zamieszkiwania, zadamawiania czy „odzyskiwania” odbywały się w sferze tego, co wschodniopruskie, poniemieckie i podworskie, a zarazem w poprzek folwarcznych, jak i peerelowskich (oficjalnych) skryptów korzystania z pałacu. Studium przypadku pałacu-pegeeru w Bęsi jest też przyczynkiem do badania – rozumianych za Ariellą Aïshą Azoulay – historii potencjalnych pegeerów.
Słowa kluczowe: Państwowe Gospodarstwa Rolne, Prusy Wschodnie, Warmia, historia potencjalna, historia ludowa
Abstract:
Microgestures and Potential Histories. Palace-State Farm in Bęsia
Using a number of photographs from various records (private archives, the press, discarded photographs) and the recollections of the inhabitants of Bęsia (Olsztyn county), the author examines unusual depictions of the daily life of employees working at the state farms (known as PGRs), for whom the palace-state farm was of great importance. The inhabiting, settling, or “reclaiming” processes observed in this Warmian village took place in the realm of what was East Prussian, post-German, and formerly manorial, while simultaneously going against both the grange and state farm (official) scripts of palace use. The case study of the palace-state farm in Bęsia is also a contribution to the study of the history of potential state farms, as understood by Ariella Aïsha Azoulay.
Keywords: state farms, East Prussia, Warmia, potential history, folk history