DOI: http://doi.org/10.61269/JYHB7291
vol. XL, no. 2, 2024

Luzowanie ontologii. O wytwarzaniu więcej-niż-ludzkich lokalności na Górnym Śląsku

Konrad Kopel
Uniwersytet Warszawski
ORCID: 0000-0002-7382-8015
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ORCID: 0000-0002-9872-364X
Zakres stron: 165–175
Abstrakt:
Luzowanie ontologii. O wytwarzaniu więcej-niż-ludzkich lokalności na Górnym Śląsku
Artykuł wprowadza podwójne luzowanie nowoczesnej ontologii, którą autorzy rozpoznają jako wartościowe, lecz nazbyt totalizujące narzędzie teoretyczne. Rozpoznanie praktyk ontologicznych (wędkarstwa i fotografii przyrody) ukazuje, w jaki sposób wytwarzają one nie-do-końca nowoczesne lokalności. To oddolne, codzienne luzowanie inspiruje autorów do drugiego luzowania – modeli teoretycznych nastawionych na pochwycenie spójnej nowoczesności. Wywód uwidacznia tym samym nieciągłą, łataną i niejednoznaczną specyfikę trwania nowoczesnego świata.
Słowa kluczowe: praktyki ontologiczne; antropologia ontologiczna; nowoczesna ontologia
Abstract:
Loosening Ontologies. On the Production of More-Than-Human Localities in Upper Silesia
The article introduces the double loosening of modern ontology, which the authors recognize as a valuable but overly totalizing theoretical tool. The recognition of ontological practices (fishing and nature photography) reveals how they produce not-quite-modern localities. This bottom-up, everyday loosening inspires the authors to make a second loosening – of theoretical models geared at grasping a coherent modernity. The argument thus highlights the discontinuous, patchy, and ambiguous nature of the modern world’s duration.
Keywords: ontological practices, ontological anthropology, modern ontology