DOI: http://doi.org/10.61269/XHUO3393
vol. XL, no. 2, 2024

Lokalność lub wyłanianie się idiomu

Noel Fitzpatrick
Technological University Dublin
ORCID: 0000-0002-9527-1748
Tłumaczenie z języka angielskiego: Karolina Lebek
Zakres stron: 67–75
Abstrakt:
Lokalność lub wyłanianie się idiomu
Artykuł omawia problematykę idiomatyczności w filozofii Bernarda Stieglera, pokazując związek między wyłanianiem się „różnicy idiomatycznej” a tym, co w późnych jego pracach zostaje określone jako antyentropia. Z kolei uwarunkowania, w jakich taka różnica jest możliwa, są ściśle związane z problematyką lokalności. W artykule pokazano, w jaki sposób idiom może się wyłonić w zlokalizowanych warunkach wspólnoty językowej i dlaczego można go uznać za kluczowe pojęcie, jeśli chodzi o możliwość rozwoju Stieglerowskiego projektu negantropologii.
Słowa kluczowe: idiom, idiomatyczność, różnica idiomatyczna, idiolekt
Abstract:
Locality: the Emergence of the Idiom
This article discusses the problem of idiomaticity in Bernard Stiegler’s philosophy, showing the connection between the emergence of “idiomatic difference” and what became known as anti-entropy in his late works. In turn, the conditions under which such difference is possible are closely related to the problem of locality. The article shows how idiom can emerge in the localized conditions of a linguistic community, and why it can be considered a key concept in the possibility of developing Stiegler’s project of neganthropology.
Keywords: idiom, idiomaticity, idiomatic difference, idiolect