vol. XXXIX, no. 3, 2023

Kartezjusz, przyjemność, podwojenie

Karol Gromek
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ORCID: 0000-0003-4102-8192
Zakres stron: 100–111
Abstrakt:
Kartezjusz, przyjemność, podwojenie
Punktem wyjścia analizy jest fragment Medytacji Kartezjusza, w którym haptycznie bada on materię wosku i na podstawie tego eksperymentu określa własności res extensa, zaliczając do tego ciała ludzkie. Autor zastanawia się, czy żywe ciało wraz ze swoimi emocjami i świadomością mogłoby zostać poddane takiemu samu procesowi. Dalej, dzięki koncepcjom Nietzschego i Gide’a wytwarza koncepcję „zmysłowego filozofowania”, w którym ciało i przyjemność służyłyby za główne narzędzia i tematy filozofii. Szczytowym eksperymentem zmysłowego filozofowania byłbystosunek płciowy, w którym dochodzi do podwojenia podmiotów, obiektów badanych, przyjemności oraz pasywnego i aktywnego odbierania bodźców.
Słowa kluczowe: Kartezjusz, res extensa, przyjemność, seks
Abstract:
Descartes, Pleasure and Doubling
The starting point of the analysis is a passage from Descartes’ Meditations, in which he haptically examines the matter of wax and, based on this experiment, determines the properties of res extensa, including human bodies. The author ponders the question of whether a living body, with its emotions and consciousness, could be subjected to the same process. Further, thanks to the concepts of Friedrich Nietzsche and André Gide, he produces the notion of “sensual philosophizing.” It assumes that the body and pleasure serve as the main tools and subjects of philosophy. The culmination experiment of sensual philosophizing would be sexual intercourse – a doubling of subjects, objects of study, pleasure, and passive and active reception of stimuli.
Keywords: Descartes, res extensa, pleasure, sex
4,00