vol. XXXIX, no. 3, 2023

Kalekowanie ekorelacyjnej przyjemności

Katarzyna Ojrzyńska
Uniwersytet Łódzki
ORCID: 0000-0002-4954-8478
Zakres stron: 69–80
Abstrakt:
Kalekowanie ekorelacyjnej przyjemności
Artykuł omawia współczesne synergie namysłu ekologicznego, queerowego spojrzenia na nienormatywne sposoby doświadczania erotycznych i romantycznych doznań, oraz perspektyw wywodzących się z krytycznych studiów o niepełnosprawności. Przyjmując za punkt wyjścia koncepcję ekoseksualności i związane z nią alternatywne podejście do przyjemności, autorka zwraca uwagę na sojusze zawiązywane poza granicami szeroko pojętej ludzkiej normy. Wyjaśnia, w jaki sposób proces, który można nazwać kalekowaniem ekoseksualnej przyjemności, znajduje wyraz w wybranych współczesnych tekstach kultury, wspierając dążenia do wpracowania bardziej inkluzywnych, nieantropocentrycznych i anty-ableistycznych modeli (współ)życia na Ziemi.
Słowa kluczowe: niepełnosprawność, ekoseksualność, ekoerotyka, przyjemność, Riva Lehrer, Claire Cunningham, Julia Watts Belser, Nomi Lamm
Abstract:
Cripping of Eco-Relational Pleasure
This article discusses the contemporary synergies of ecological reflection, queer perspectives on non-normative ways of experiencing erotic and romantic sensations, and perspectives derived from critical disability studies. Starting from the concept of ecosexuality and the associated alternative approaches to pleasure, the author draws attention to the alliances formed outside the boundaries of the broadly defined human norm. She explains how a process that can be called the cripping of ecosexual pleasure finds expression in selected contemporary cultural texts, supporting efforts to develop more inclusive, non-anthropocentric and anti-ableistic models of (co)habitation on Earth.
Keywords: disability, ecosexuality, ecoeroticism, pleasure, Riva Lehrer, Claire Cunningham, Julia Watts Belser, Nomi Lamm
4,00