DOI: http://doi.org/10.61269/ADPU3431
vol. XXXIX, no. 1, 2023

„Imagine” / Wyobraź sobie… Dostrajanie jako dźwiękowe praktyki spekulatywne

Tymon Adamczewski
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
ORCID: 0000-0001-9753-3361
Rafał Zapała
Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu
ORCID: 0000-0001-8065-3316
Zakres stron: 123–135
Abstrakt:
„Imagine” / Wyobraź sobie… Dostrajanie jako dźwiękowe praktyki spekulatywne
Artykuł stanowi próbę kreatywnego odczytania klasycznej kompozycji Imagine (1971) autorstwa Yoko Ono i Johna Lennona z perspektywy propozycji teoretycznych związanych z realizmem spekulatywnym, a w szczególność z teorią hiperobiektów autorstwa Timothy’ego Mortona. Jako efekt kolaboracji artystyczno-teoretycznej, tekst zawiera omówienie prac słowno-muzycznych Rafała Zapały, które powstały w ramach wspólnych warsztatów praktyczno-teoretycznych. Ilustrują one tytułową praktykę dostrajania, której zamysł polega na zmianie wizualnej perspektywy interakcji ze światem – rozumianej jako dominujący sposób doświadczania rzeczywistości – na dźwiękową, pozwalającą na inne uczestnictwo w otaczającym człowieka środowisku. Całość zachęca odbiorców do twórczej reakcji na treści zawarte w artykule za pomocą instrukcji i zadań do samodzielnego wykonania.
Słowa kluczowe: realizm spekulatywny, hiperobiekty, ontologia zwrócona ku przedmiotom (OOO), słuchanie, obrazowanie dźwiękowe
Abstract:
Imagine... Tuning as Speculative Sound Practices
This article offers a creative reading of the classic composition Imagine (1971) by Yoko Ono and John Lennon from the perspective of theoretical propositions associated with speculative realism, and in particular, with the concept of hyperobjects by Timothy Morton. As a result of the artistic-theoretical collaboration, the text includes a discussion of Rafał Zapała’s word and music works, which were created as part of a joint practical-theoretical workshop. They illustrate the titular practice of tuning, the idea of which is to change the visual perspective of interaction with the world – understood as the dominant way of experiencing reality – to a sonic one, allowing for a different participation in the surrounding environment. The project encourages the readers to re-spond creatively to the content of the article with instructions and tasks to perform on their own.
Keywords: speculative realism, hyperobjects, object-oriented ontology (OOO), listening, sound imagery
0,00