vol. XXXIX, no. 2, 2023

Historia jednego buhaja

Gabriela Jarzębowska
Uniwersytet Warszawski
ORCID: 0000-0001-9678-2163
Zakres stron: 34–43
Abstrakt:
Historia jednego buhaja
Autorka przytacza świadectwa biograficzne buhaja rozpłodowego Geeltje’sa Ademy. Stają się one punktem wyjścia dla analizy ideologicznego wymiaru biografizacji życia zwierzęcia w dyskursie hodowlanym PRL, a więc w czasach transformacji tych relacji międzygatunkowych z drobnotowarowej gospodarki chłopskiej w stronę chowu na skalę przemysłową. Na podstawie jednego z niewielu zwierząt gospodarskich tamtej epoki, którego życie doczekałosię pisemnych przekazów, autorka rekonstruuje schematy dyskursywne, w które wpisuje się zwierzęce życiopisanie połowy XX wieku. Historia tego zwierzęcia stanowi pretekst dla prześledzenia, czemu może służyć konstruowanie parabiograficznych opowieści o nie-ludzkim życiu i co mogą one nam powiedzieć o zmianach w postrzeganiu międzygatunkowych relacji w czasach dojrzałej nowoczesności.
Słowa kluczowe: historia zootechniki, biografie, PRL, historia zwierząt, historia hodowli
Abstract:
The Story of One Bull. Contribution to the Analysis of Animal Biographies
The author cites biographical testimonies of Geeltje Adema breeding bull. They become the starting point for an analysis of the ideological facet of animal life biographization in the livestock discourse of communist Poland, that is, during the transformation of these interspecies relations from small-scale peasant farming to industrial-scale breeding. Based on one of the few livestock of that era whose life was preserved in a written account, the author reconstructs the discursive patterns into which mid-20th-century animal life writing is inscribed. The story of this animal provides a pretext for inquiring into what purpose parabiographical tales of non-human life can serve and what they can tell us about changes in the perception of interspecies relations in the era of mature modernity.
Keywords: history of zootechnics, biographies, PRL, animal studies, history of breeding
Lista prac cytowanych:

Balwierz, Eugeniusz. “Rozwój i osiągnięcia Stacji Sztucznego Unasieniania Bydła w Kosowie”, Przegląd Hodowlany, no. 5, 1957, pp. 19-23.
Campbell, Joseph. Bohater o tysiącu twarzy. Translated by Andrzej Jankowski, Wydawnictwo Nomos, 2013.
Fudge, Erica. “Animal lives”. History Today, vol. 54, October 2004, pp. 21-26; https://strathprints.strath.ac.uk/29553/1/HT_Animal_Lives.pdf.
Głowiński, Jan. “Zasłużony buhaj Geeltje’s Adema skończył 15 lat”. Przegląd Hodowlany, no. 8-9, 1958, pp. 64-65.

“Hodowla zwierząt”. Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/hodowla–zwierzat;3912181.html.
Jarosz, Dariusz. “Mięso”. Polska 1944/451989: studia i materiały, no. 17, 2019, pp. 313-330.
J.G. “Buhaj Geeltje’s Adema nie żyje”. Przegląd Hodowlany, no. 6, 1959.
Raczyk, Włodzimierz. “Uwagi do artykułu inż. Balwierza”. Przegląd Hodowlany, no. 10-11, 1957, pp. 25-26.
Wojtuś, Mateusz. “Chów i hodowla zwierząt gospodarskich”. Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, https://muzeum-szreniawa.pl/chow_i_hodowla_zwierzat/.

0,00