DOI: http://doi.org/10.61269/ZUYP3509
vol. XXXIX, no. 4, 2023

Feministyczny/queerowy przekład i solidarnościowa zmiana na uniwersytecie

Karolina Krasuska
Uniwersytet Warszawski
ORCID: 0000-0003-1693-3377
Ludmiła Janion
Uniwersytet Warszawski
ORCID: 0000-0002-7325-1172
Marta Usiekniewicz
Uniwersytet Warszawski
ORCID: 0000-0002-4416-4619
Zakres stron: 166–177
Abstrakt:
Feministyczny/queerowy przekład i solidarnościowa zmiana na uniwersytecie
Artykuł stanowi refleksję nad podjętą przez autorki próbą wypracowania alternatywnej dla zneoliberalizowanego, heteropatriarchalnego uniwersytetu formuły współpracy nad przekładem na język polski kanonicznego feministycznego tekstu filozoficznego. Autorki twierdzą, że kolektywny proces tłumaczenia Bodies that Matter Judith Butler stanowił rodzaj feministyczno-queerowego akademickiego aktywizmu, podyktowanego szeroko rozumianą solidarnością – z tekstem Butler, ale też z polityką feministyczną, której wartości przyświecały kolektywowi na każdym etapie pracy. Przyglądając się obranym strategiom tłumaczeniowym, autorki omawiają możliwości i ograniczenia tak rozumianego aktywizmu w kontekście realiów dzisiejszej pracy akademickiej.
Słowa kluczowe: tłumaczenie, feminizm, queer, Judith Butler, neoliberalizm, heteronorma
Abstract:
Feminist/Queer Translation and Solidarity Change at University
This article reflects on the authors’ attempt to develop an alternative formula to the neoliberalized, heteropatriarchal university for the collaborative translation of a canonical feminist philosophical text. The authors argue that the collective process of translating Judith Butler’s Bodies that Matter is a kind of feminist-queer academic activism, dictated by a broadly understood solidarity – with Butler’s text, but also with feminist politics, whose values guided the collective at every stage of the work. Looking at the selected translatory strategies, the authors discuss the possibilities and limitations of such activism in the context of the realities of academic work today.
Keywords: translation, feminism, queer, Judith Butler, neoliberalism, hetero norm
4,00