DOI: http://doi.org/10.61269/HYCV4589
vol. XL, no. 1, 2024

Feministyczne i kolektywne artywizmy

Agata Siwiak
Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza
ORCID: 0000-0003-1830-0493
Zakres stron: 35–46
Abstrakt:
Feministyczne i kolektywne artywizmy
Autorka opisuje działania artystek współtworzących niezależne kolektywy teatralne na różne sposoby praktykujące feministyczny artywizm i siostrzeństwo. Ich działania są czynnym wyrazem sprzeciwu wobec łamania praw kobiet, rasizmu, klasizmu, dyskryminacji ze względu na płeć oraz odgórnie narzucanej polityki tożsamościowej. W każdym z opisywanych przypadków motywacją dla artywizmu jest nie tylko przemoc, ale przede wszystkim pytanie: na rzecz jakich idei i wartości działają artystki-aktywistki? Ramę metodologiczną dla artykułu stanowi teoria feministyczna (przede wszystkim myśl Sary Ahmed), skupiająca się na codziennej praktyce feminizmu, w którą wpisane są świadomość intersekcjonalności, uznanie własnych przywilejów i pragnienie tworzenia bardziej etycznych i sprawiedliwych rzeczywistości.
Słowa kluczowe: feminizm, artywizm, ruch feministyczny, Afganki, Ukrainki, Romki
Abstract:
Feminist and Collective Artivisms
The author describes the activities of female artists who co-found independent theater collectives that practice feminist artivism and sisterhood in various ways. Their actions are an active expression of opposition to violations of women’s rights, racism, classism, gender discrimination and top-down identity politics. In each of the cases described, the motivation for artivism is not only violence, but more importantly, the question: what ideas and values do female artists-activists advocate for? The methodological framework for the article is feminist theory (primarily the thought of Sara Ahmed), focusing on the everyday practice of feminism, which includes an awareness of intersectionality, an acknowledgment of one’s own privileges, and a desire to create more ethical and just realities.
Keywords: feminism, artivism, feminist movement, Afghan women, Ukrainian women, Roma women
5,00