DOI: http://doi.org/10.61269/NOPM4426
vol. XL, no. 2, 2024

Ekopareneza. Rozpoznania wstępne

Dagmara Tomczyk
Uniwersytet Wrocławski
Zakres stron: 177–186
Abstrakt:
Ekopareneza. Rozpoznania wstępne
Autorka prezentuje w zarysie koncepcje regionalizmu ekokrytycznego i ekoparenezy. Celem jest zwrócenie uwagi na wybrane nowe zjawiska literackie związane ze świadomością kryzysu ekologicznego oraz próba ich wstępnego scharakteryzowania. Odwołując się do zakorzenionego w kulturze pojęcia parenezy oraz nowszych zjawisk z pogranicza literaturoznawstwa oraz innych dyscyplin, autorka wskazuje na operacyjność kategorii takich jak powieść ekoregionalna, a przede wszystkim powieść ekoparenetyczna. Za przykład tego rodzaju powieści służy szerzej omawiany w artykule utwór pod tytułem Dom Oriona Julii Fiedorczuk.
Słowa kluczowe: ekopareneza, regionalizm ekokrytyczny, literaturoznawstwo, Julia Fiedorczuk
Abstract:
Ecoparaenesis. Some Preliminary Observations
The author outlines the concepts of ecocritical regionalism and eco-parenesis. The aim is to highlight selected new literary phenomena related to the awareness of the ecological crisis and to attempt their preliminary characterization. Referring to the notion of parenesis, which is rooted in culture, as well as more recent phenomena from the borderline between literary studies and other disciplines, the author points out the operational capacity of such categories as the eco-regional novel and, above all, the eco-parenetic novel. The work discussed more extensively in the article, Dom Oriona [Orion’s House] by Julia Fiedorczuk, serves as an example of this type of novel.
Keywords: ecoparaenesis, ecocritical regionalism, literary studies, Julia Fiedorczuk