Dzieło sztuki w epoce sieciowej prezentacji

0,00

Autor opisuje procesy, które zachodzą w świecie współczesnej twórczości artystycznej za sprawą wykształcenia się i upowszechnienia internetu jako środowiska praktyk artystycznych, w szczególności środowiska prezentacji sztuki. Przygląda się zmianom dotyczącym statusu dzieła sztuki, jak również odnoszącym się do sposobów jego udostępniania publiczności. Refleksji poddane zostały konsekwencje współczesnego usieciowienia sztuki – w kontekście przeobrażeń sztuki rozwijających się za sprawą ciągle zmieniających się i rozwijających technologii i mediów oraz w odniesieniu do koncepcji Waltera Benjamina i Billa Nicholsa. Przedstawione zostały trzy koncepcje dzieła sztuki wyłaniające się ze wskazanych tu procesów: dzieła zapośredniczonego, zastąpionego i zwielokrotnionego. Dodatkowym kontekstem rozważań jest pandemia COVID-19.

Słowa kluczowe: sztuka mediów technicznych, sztuka w internecie, sztuka i pandemia, wirtualność, symulacja, wielopostaciowe dzieło sztuki