Dłonie. (Niepełno)sprawność Stanisława Wokulskiego jako figura wyobraźni Izabeli Łęckiej

0,00

Artykuł jest próbą umieszczenia rozważań nad wybranymi wątkami Lalki Bolesława Prusa w kontekście studiów nad niepełnosprawnością z perspektywy historycznoliterackiej i kulturowej. Autorkę interesuje psychologiczny aspekt spotkania z niepełnosprawnością męskiego bohatera XIX-wiecznej powieści realistycznej. Ważnym kontekstem interpretacyjnym są również współczesne koncepcje z zakresu neurokogniwistyki i psychoanalizy, przy użyciu których rekonstruowana jest intersubiektywna przestrzeń spotkania dwojga bohaterów, intercielesność relacji, a także mechanizmy stygmatyzacji i uniepełnosprawniania.

Słowa kluczowe: historia literatury, realizm, psychoanaliza, krytyka feministyczna, studia nad niepełnosprawnością