Czy wystarczająco daleko od socrealizmu?

0,00

W artykule autorka pyta, czy debata o socrealizmie może nadać znaczenie dzisiejszej kulturze. Odpowiedzią na to pytanie jest wystawa „Daleko od Moskwy. Gérard Singer i sztuka zaangażowana” (28.04–30.06.2016, Muzeum Narodowe w Szczecinie) Szymona Piotra Kubiaka. Autorka dochodzi do wniosku, że wystawa pokazuje, jak ten skądinąd bardzo konwencjonalny gatunek pozwolił kilku artystom na indywidualną ekspresję mimo restrykcyjnych środków, którymi się posługiwali. Z tej perspektywy realizm społeczny jawi się jako zbiór niezależnych elementów, które były wykorzystywane przez autorów wielonarodowych z dala od Moskwy i używane do innych celów niż tylko ideologiczne.