Bliżej, wolniej, mniej: dewzrost w lotnictwie

0,00

Autor porusza temat dewzrostu w lotnictwie i podróżowaniu, korzystając z istniejącej teorii dewzrostu i zestawiając jej elementy z literaturą dotyczącą mobilności i transportu. Jako podstawowe elementy dewzrostu traktuje równość i sprawiedliwość, oszczędną obfitość (ang. frugal abundance) oraz lokalność. W rozważaniach korzysta z myślenia utopijnego, które zawiera zarówno obraz lepszego świata, jak i pragmatyczne kroki podejmowane by do tego świata dążyć. Dyskutuje postulat relokalizacji gospodarczej i politycznej, szukając odpowiedniej skali dla działań na rzecz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w lotnictwie. Mobilność lotnicza, głównie turystyczna i międzynarodowa, wzrasta w bardzo szybkim tempie od lat 50. XX w. W sektorze tym bardzo trudne jest oddzielenie emisji od wzrostu (ang. decoupling) i wymaga działań na rzecz ograniczenia podróży. Wymaga to wizji innej mobilności, którą szkicuję wokół tytułowych haseł: bliżej, wolniej, mniej.