DOI: http://doi.org/10.61269/GSIR5783
vol. XXXIX, no. 4, 2023

Auto(bio)pornografia Preciado, czyli od feminizmu do queerowania i z powrotem

Sylwia Chutnik
Uniwersytet SWPS
ORCID: 0000-0003-0108-3189
Zakres stron: 179–188
Abstrakt:
Auto(bio)pornografia Preciado, czyli od feminizmu do queerowania i z powrotem
Osią tekstu jest książka Paula R. Preciado Mieszkanie na Uranie. Kroniki przeprawy i koncepcja bycia dysydentem płci. „Nie jestem mężczyzną nie jestem kobietą nie jestem heteroseksualny nie jestem homoseksualny nie jestem biseksualny” [pisownia oryginalna] – oznajmia Preciado i tym samym rozprawia się z dualizmem płciowości i tożsamości psychoseksualnej. Queer traci swoje definicje i zarazem je ugruntowuje. Feminizm musi wobec tego gestu raz jeszcze przemeblować postrzeganie performatywności płci, jednocześnie starając się zachować swój intersekcjonalny styl. Autorka pyta również, do kogo kierowane są teksty zawarte w zbiorze oraz w jaki sposób autopisanie i „przynoszenie kawałka horyzontu” zamiast marginesu włącza się w siatkę tego typu publikacji, które zostały przetłumaczone na język polski. W którym miejscu queer studies jesteśmy, czy mamy tekst stworzony w Polsce i osadzony w realiach, który wykraczałby ponad „feministyczną wspólnotę”?
Słowa kluczowe: queer studies, feminizm, gender, literatura
Abstract:
Preciado’s Auto(bio)pornography, or from Feminism to Queering and Back Again
The article focuses on Paul R. Preciado’s book An Apartment on Uranus: Chronicles of the Crossing and the concept of being a gender dissident. “I am not a man and I am not a woman and I am not heterosexual I am not homosexual I am not bisexual,” [sic] declares Preciado and thus dissolves the dualism of sexuality and psychosexual identity. Queer loses its definitions and simultaneously consolidates them. In the face of this gesture, feminism must once again rearrange its perception of gender performativity, while trying to maintain its intersectional style. The text also examines to whom Preciado’s collection is addressed, and how self-writing and “bringing a piece of the horizon” instead of the margins fits into the network of such publications that have been translated into Polish. Where are we in queer studies? Do we have a text created in Poland and grounded in realities that would transcend the “feminist community”?
Keywords: queer studies, feminism, gender, literature
4,00