vol. XXXIX, no. 3, 2023

Archiwa odbierania

Fiona Murphy
Dublin City University
ORCID: 0000-0001-9479-3184
Zakres stron: 170-179
Abstrakt:
Archiwa odbierania
Niniejszy artykuł jest „intymną etnografią” dziadka autorki. Jego celem jest odkrycie, dlaczego został on odebrany matce i umieszczony w irlandzkiej szkole zawodowej prowadzonej przez katolików. Artykuł śledzi proces badania, niepowodzeń, odkrywania, kolejnych porażek i ostatecznie pisania o wyzwaniach związanych z prowadzeniem badań archiwalnych nad irlandzkimi szkołami zawodowymi. Czyniąc to, autorka podkreśla trudności napotykane w Irlandii w dostępie do zapisów dotyczących odbierania dzieci i ich instytucjonalizacji w placówkach katolickich. W związku z tym fragmenty tej rodzinnej historii odsyłają również do wielu innych historii. Tekst podejmuje ponadto temat rodzinnego milczenia i uciszania przez pryzmat antropologiczny.
Słowa kluczowe: etnografia intymna, irlandzkie szkoły zawodowe, archiwa, kościół katolicki, milczenie, historia rodzinna
Abstract:
This article is an ‘intimate ethnography,’ of the author’s grandfather. It sets out to uncover the reasons behind his removal from his mother and his placement in a Catholic-run Irish industrial school. The article tracks the process of researching, failing, uncovering, failing again, and ultimately writing about the challenges of doing archival research on Irish industrial schools. In so doing, it highlights the difficulties in Ireland of accessing records of removal and institutionalization in Catholic institutions. As such, the fragments of this familial story also beckon towards a number of other stories. It also engages with the topic of familial silence and silencing through an anthropological lens.
Keywords: Intimate ethnography, Irish industrial schools, archives, Catholic church, silence, family history
4,00