DOI: http://doi.org/10.61269/RNED6122
vol. XL, no. 2, 2024

Aktywizm dający przyjemność: działanie na zasadzie wspólnej zgody, lokalne zakorzenienie i oddolne polityki integracyjne

Waldemar Rapior
Uniwersytet Warszawski
ORCID: 0000-0002-3664-7821
Zakres stron: 121–130
Abstrakt:
Aktywizm dający przyjemność: działanie na zasadzie wspólnej zgody, lokalne zakorzenienie i oddolne polityki integracyjne
W artykule omówiono działanie oddolnej inicjatywy prouchodźczej działającej od czasu kryzysu migracyjnego w 2015 roku. Autor odpowiada na pytania, dlaczego oddolna, niemająca formalnych struktur ani zewnętrznego dofinansowania inicjatywa trwa tak długo, analizuje jej strukturę i mechanizmy efektywnego współdziałania i współpracy z lokalnym otoczeniem. Inicjatywa jest osadzona w istniejącej sieci lokalnej, a jednocześnie czerpie inspiracje z transnarodowego ruchu aktywistycznego. Autor korzysta z pojęcia Adrienne Maree Brown: „aktywizm dający przyjemność” (pleasure activism), etnograficznych opisów Davida Graebera „grup anarchistycznych działających na zasadzie wspólnej zgody (konsensusu)” oraz badań etnograficznych inicjatywy, które prowadził od wrześnie 2021 do lipca 2022 roku.
Słowa kluczowe: aktywizm przyjemny, współdziałanie, zakorzenienie lokalne, przyjaźń, konsensualne podejmowanie decyzji, uchodźcy, oddolne kolektywy prouchodźcze
Abstract:
Pleasure Activism: Operating by a Consensus, Local Rootedness, and Bottom-up Inclusive Policies
This article discusses the operation of a grassroots pro-refugee initiative that has been active since the 2015 migration crisis. The author answers questions about why the grassroots initiative, which has no formal structures or external funding, has lasted so long, and analyzes its structure and mechanisms for effective interaction and cooperation with the local environment. The initiative is embedded in an existing local network, while drawing inspiration from the transnational activist movement. The author uses Adrienne Maree Brown’s notion of “pleasure activism,” David Graeber’s ethnographic descriptions of “anarchist groups operating by a consensus,” and ethnographic research of the initiative, which he conducted from September 2021 to July 2022.
Keywords: pleasure activism, co-operation, local rootedness, friendship, consensual decision-making, refugees, grassroots pro-refugee collectives