DOI: http://doi.org/10.61269/MXRP3010
vol. XL, no. 1, 2024

Adam Kaczanowski: zasada radykalnej zabawy

Anna Kałuża
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ORCID: 0000-0001-6267-1043
Zakres stron: 211–223
Abstrakt:
Adam Kaczanowski: zasada radykalnej zabawy
Celem tekstu jest przedstawienie poezji Adama Kaczanowskiego w perspektywie komizmu. Autorka odnosi się do tradycji, z których Kaczanowski czerpie: sarkazmu, ironii oraz czarnego humoru, a następnie opisuje rejestry poezji objętej działaniem komicznej zasady. Wyraża się ona w aktach destrukcji i przemocy oraz metatekstowych uwagach, a także w pokazywanej jako nieoczywista ontologicznie granica między ludźmi i zwierzętami. Kaczanowski uprawia clownadę, ale nie są to zabawy nieryzykowne: jego komizm wsparty na krytycznym podejściu do trybu życia uzależnionego od pracy i konsumpcji, umożliwia inscenizacje zniszczenia świata, które mają z kolei umożliwić skonstruowanie podmiotowości gotowej na podobne spustoszenia.
Słowa kluczowe: komizm, poezja, destrukcja, clownada, krytyka
Abstract:
Adam Kaczanowski: the Principle of Radical Play
The purpose of the text is to present Adam Kaczanowski’s poetry from the perspective of comedy. The author refers to the traditions from which Kaczanowski draws – sarcasm, irony, and dark humor – and then describes the registers of poetry covered by the action of the comic principle. It is expressed in acts of destruction and violence, in metatextual remarks, and in the ontologically non-obvious boundary between humans and animals. Kaczanowski engages in clownery, but it is not an unrisky play: his comedy, supported by a critical approach to a lifestyle dependent on work and consumption, enables staged destructions of the world, which in turn are meant to enable the construction of a subjectivity ready for similar devastation.
Keywords: comedy, poetry, destruction, clowning, criticism
5,00