Tipping Points 4 Justice

© Franz Hagmann. Tipping Points #8

[English below]

„Tipping Points 4 Justice” jest finansowany z programu Erasmus+, w którym partnerami są: HUMUS, Civil Action NetworkStowarzyszenie Czasu Kultury. Projekt ma na celu wsparcie aktywistów_ek, edukatorów_ek i trenerów_ek pracujących na rzecz wzmocnienia ruchów społecznych poprzez organizowanie wydarzeń wymiany umiejętności w Austrii i Polsce. Każde, trwające przez weekend wydarzenie oferować będzie warsztaty skupione na poszerzeniu narzędzi, poznawaniu metod i dzieleniu się umiejętnościami kluczowymi dla osób zaangażowanych w ruchy społeczne, działania oddolne i skupionych wokół działań NGO.

Wierzymy, że wysoka jakość doświadczeń edukacyjnych, poznawanie nowych umiejętności i metod przydatnych osobom aktywnym w ruchach społecznych ma kluczowe znaczenie dla podtrzymania i rozwoju tych ruchów. Pozwala poszczególnym aktywistom i aktywistkom pozostać przy zaangażowaniu, a inicjatywom rosnąć i łączyć się ponad podziałami geograficznymi, narodowymi lub tematycznymi.

Planowanie programu poprzedzamy nawiązywaniem bezpośrednich relacji z potencjalnymi uczestnikami i uczestniczkami, dzięki czemu możemy lepiej zrozumieć ich potrzeby i bariery, które napotykają. Ankieta i rozmowy, które odbędziemy w najbliższych tygodniach, pomogą nam zaproponować szczegółowy program zjazdu – odpowiadając na zmapowane potrzeby – oraz umożliwić uczestnictwo w nim grupie o bogatym i różnorodnym doświadczeniu. Ponadto wnioski z pierwszych wydarzeń zostaną uwzględnione w planowaniu kolejnych.

Pierwsze wydarzenie w Polsce: 16–18.06.2023, Poznań 

Obecnie poszukujemy działaczy_ek z różnych ruchów społecznych z całej Polski. Zapraszamy około 20–30 osób, które zechcą stworzyć wspólną przestrzeń wymiany umiejętności i doświadczeń. Jeśli pociąga Cię wizja spotkania ludzi aktywnych w różnych obszarach zaangażowania, pracujących w inny sposób i/lub spotkania z różnymi światopoglądami – skontaktuj się z Asią (j.spychala@lepszyswiat.org.pl) lub Janem (jan.horzela@civilaction.net).

– – – – –

“Tipping Points 4 Justice” is financed by Erasmus + Programme, in which the partners are: HUMUS, Civil Action Network and Stowarzyszenie Czasu Kultury. The project aims to support activists, educators and trainers working for empowerment of social movements by organising skill-share events in Austria and Poland. Each being a weekend long event focus on providing workshops on skills central to engagement in social movements, grassroots activities and centered around NGO activities.

We believe that high quality learning experiences in the field of skills and methods relevant for participation in social movements is crucial for these movement’s survival and growth. It allows individual activists to sustain their engagement, and initiatives to grow in numbers and connect across geographical, national or thematic divides.

Planning the programme precedes reach-out to potential participants so we can better  understand their needs and barriers. The survey and conversations that we will hold in the coming weeks will help us propose a detailed program of the meeting – responding to the mapped needs and enable the participation of groups with a rich and diverse experience. Also – learnings from first events will be incorporated into the planning of the following ones.

The first event in Poland: 16–18.06.2023, Poznań

Currently we are looking for activists from various social movements from all over Poland. We want to invite about 20-30 people who want to create a common space for exchanging skills and experiences. If you are attracted by the vision of meeting people active in various areas of involvement, working in a different way and/or meeting diverse worldviews – please contact Asia (j.spychala@lepszyswiat.org.pl) or Janem (jan.horzela@civilaction.net).

– – – – –

Dofinansowane z UE | Funded by European Union